dnes je 23.9.2023

Input:

Zvláštní způsob zajištění DPH

4.8.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

Zvláštní způsob zajištění DPH

Mgr. Radmila Kulková, Ing. Jan Ambrož

Více než deset let lze podle zákona o dani z přidané hodnoty uplatňovat specifický daňový institut, tzv. zvláštní způsob zajištění DPH, tj. ustanovení § 109a ZDPH, který nabízí odběratelům v obchodních vztazích možnost vyhnout se případnému riziku ručení za odvod DPH dodavatelem, a to netradičním způsobem úhrady DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo na účet správce daně a nikoli dodavateli jako součást úplaty za dotčené plnění.

Zajištění se logicky, jak vyplývá z názvu institutu a jednak už i z jeho zakotvení v rámci zákona o DPH, týká jen části celkového platebního závazku spojeného s přijetím zdanitelného plnění, a to daně z přidané hodnoty u přijatého zdanitelného plnění!

Právní úprava

Příslušné ustanovení zákona o DPH, v tomto případě § 109a, se nazývá "Zvláštní způsob zajištění daně".

Výklad

Nejdříve si v úvodní první části vysvětlíme význam zajištění a jeho vztah k ručení v DPH. Následuje přehled zákonných podmínek, resp. pravidel pro uplatnění této možnosti v kapitole druhé a v závěrečné třetí si krátce zmíníme souvislosti s daní z příjmů a účetnictvím.

1. ZAJIŠTĚNÍ VS. RUČENÍ

Institut zvláštního způsobu zajištění daně úzce souvisí s ručením za DPH, které je v zákoně o DPH upraveno v ustanoveních:

  • § 108a "Ručení oprávněného příjemce",

  • § 109 "Ručení příjemce zdanitelného plnění" a

  • § 109aa "Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní".

Naopak u zvláštního způsobu zajištění daň podle § 109a ZDPH není spojitost se zajištěním ve smyslu úpravy v § 103 zákona o DPH "Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň", tj. s tzv. zajišťovacími příkazy

Smysl zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty tkví v tom, že plátce daně z přidané hodnoty, který je v pozici příjemce zdanitelného plnění, se může – má-li pochybnosti o tom, zda jeho dodavatel zaplatí daň z poskytnutého plnění, a to použitím tohoto institutu ochránit před případným ručením za daň z přidané hodnoty, pokud by ji dodavatel z poskytnutého plnění nakonec skutečně neodvedl.

Příjemce zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku se totiž v důsledku ustanovení § 109 zákona o DPH ocitá v pozici potencionálního ručitele. V obdobné situaci je podle § 108a ZDPH i oprávněný příjemce u zboží podléhajícího spotřební dani a dále také osoba povinná k dani, která podle § 13a ZDPH dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní (viz § 109aa).

Všem těmto subjektům se toto potencionální riziko ručení umožňuje zcela eliminovat prostřednictvím jimi provedeného zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH!

Pokud příjemce plnění, za kterého se pro řešené účely považuje i oprávněný příjemce v případě ručení podle § 108a ZDPH anebo osoba povinná k dani, která podle § 13a dodala zboží provozovateli elektronické platformy, využije institut zvláštního způsobu zajištění daně, tj. uhradí správci daně pod patřičnou identifikací za dodavatele DPH související s uskutečněným plněním, nemůže se ve vztahu k tomuto plnění nikdy dostat do postavení ručitele.

Musí tak ale učinit, aniž by byl k úhradě dotčené DPH vyzván jako ručitel.

K tomu, aby úhrada zvláštního způsobu zajištění měla předpokládaný účinek vyloučení ručení, resp. ten, že tato úhrada od příjemce zdanitelného plnění bude správcem daně použita výhradně na úhradu předmětné daně u dodavatelem uskutečněného zdanitelného plnění, je třeba splnit i další stanovené podmínky související s provedením platby (zejména řádné identifikace platby).

2. PODMÍNKY A ZÁKONNÁ PRAVIDLA

Zvláštní způsob zajištění daně z přidané hodnoty je z hlediska pravidel aplikace přesně popsán v zákoně o dani z přidané hodnoty, a jen při splnění těchto je právně účinný, resp. jen při splnění těchto podmínek nastávají účinky pravidla zakotveného v ustanovení § 109a ZDPH.

Právní účinek zvláštního způsobu zajištění daně a pravidla s tím související

Jsou-li naplněny dále shrnuté podmínky pro zvláštní způsob zajištění daně, má to ve smyslu ustanovení § 109a zákona o DPH tyto dopady (účinky):

  • Příjemcem uskutečněná úhrada zvláštního způsobu zajištění daně se použije výhradně na úhradu DPH poskytovatele z dotčeného zdanitelného plnění.

  • Ke dni splatnosti této daně se částka příjemcem uhrazeného zajištění převede na osobní daňový účet poskytovatele a zde dojde k použití podle předchozího bodu.

  • Příjemce zdanitelného plnění, který použil zvláštní způsob zajištění, se ohledně úhrady DPH z dotčeného zdanitelného plnění nikdy nemůže dostat do pozice ručitele.

Realizace zvláštního způsobu zajištění

Úhrada na předmětný zvláštní způsob zajištění daně se realizuje tak, že příslušná část dluhu (závazku) odběratele – částka v rozsahu daně z přidané hodnoty z přijatého plnění, je zaslána správci daně místně příslušnému dodavateli. Úhrada je směřována na osobní daňový účet DPH dodavatele vedený tímto správcem daně. K tomu musí příjemce zdanitelného plnění pro řádnou identifikaci platby na zajištění uvést následující údaje:

  • identifikaci svého dodavatele (DIČ dodavatele),

  • daň, na kterou je platba určena (DPH),

  • svoji identifikaci (svoje DIČ),

  • den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

Den D

Jestliže odběratel při úhradě daně za svého dodavatele neuvede den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, považuje se za tento den přijetí platby správcem daně.

Generální finanční ředitelství vydalo k dané problematice dostatečně podrobnou informaci, v níž mimo jiné specifikuje konkrétní položky pro zajištění identifikace této úhrady tak, aby byly splněny výše uvedené zákonné podmínky řádné identifikace platby na zajištění podle § 109a ZDPH. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění v rámci institutu zvláštního způsobu zajištění daně je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce. Jak konkrétně, popisuje zmíněná informace GFŘ a každoroční informační zpráva k placení daní.

Zde připomínáme, že Finanční správa vydává pravidelně informaci o způsobu placení daní (procesních náležitostech,

Nahrávám...
Nahrávám...