dnes je 26.6.2022

Input:

Změny v zákoně o DPH

5.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Na rozdíl od minulých let se zákon o DPH od 1. 1. 2022 téměř neměnil. Zaznamenáváme jen změny z dřívějších daňových balíčků, které začaly platit později, anebo drobné změny v souvislosti se změnami jiných zákonů. Tyto změny si připomeneme na úvod. Poté zmíníme změny, které podle směrnice EU měly platit od 1. 7. 2021, nicméně tuzemská legislativa je zavedla až s účinností od 1. 10. 2021. Na závěr pak upozorníme na některé postupy v oblasti DPH v souvislosti s válkou na Ukrajině a souvisejícím růstem cen pohonných hmot.

1. Změny od roku 2022

Změny zákonem č. 343/2020 Sb.

Dne 1. 9. 2020 nabyla účinnosti novela zákona o DPH daná zákonem č. 343/2020 Sb. (na základě sněmovního tisku 572), která s devítiměsíčním zpožděním do ZDPH implementovala změny předpisů EU v oblasti DPH. O změnách, které v roce 2020 přinesla, jsme již informovali v předchozích verzích tohoto článku. Nyní připomeneme jen tři změny z této novely, které platí od 1. 1. 2022. Všechny změny jsou v § 89 ZDPH, který upravuje tzv. zvláštní režim pro cestovní službu. Vzhledem k definici cestovní služby pro účely zákona o DPH uvedené v § 89 odst. 2 písm. c) ZDPH se novinky dotknou nejenom provozovatelů cestovních kanceláří nebo cestovních agentur, ale i těch podnikatelů, kteří poskytnou byť jen jedinou službu cestovního ruchu, kterou může být i jakékoliv ubytování nebo doprava osob, nakoupenou od jiných osob. A teď již k vlastním změnám:

 • - V rámci zvláštního režimu pro cestovní službu se odvádí DPH jen z přirážky poskytovatele. Dřívější znění ZDPH umožnilo určit tuto přirážku dvojím způsobem, a to buď individuálně podle každého případu zvlášť, anebo souhrnně za veškeré cestovní služby ve zvláštním režimu poskytnuté během zdaňovacího období. Vycházet ze souhrnu od roku 2022 již nelze. Tato změna vyplývá z judikatury EU.
 • - Další změna se týká úplat (záloh) poskytnutých před uskutečněním cestovní služby ve zvláštním režimu. Dříve se přiznávalo DPH až ke dni uskutečnění plnění. To už od 1. 1. 2022 nelze, pro přijatou úplatu začala platit standardní pravidla uvedená v § 20a ZDPH, tj. odvod DPH z přijaté úplaty (zálohy) před poskytnutím zdanitelného plnění je nutný v případě, bude-li v okamžiku přijetí úplaty známo zdanitelné plnění dostatečně určitě. I když je postup stejný jako u běžných záloh, výpočet může být složitější. Novela proto zakotvila dva možné postupy výpočtu pro určení výše DPH ze zálohy: buď se zohlední jen doposud uhrazené částky, které již cestovní kancelář uhradila subdodavatelům, nebo i ty, jejichž úhradu předpokládá. Při obdržení více úplat ale nepůjde u jedné cestovní služby oba způsoby míchat.
 • - Poslední změnou je vypuštění zásady, podle níž se za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi považovala nakoupená letecká přeprava osob s místem určení do třetí země se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo zpáteční přeprava. Uvedené bylo v rozporu s čl. 309 směrnice EU o DPH, podle něhož v případě letecké přepravy uskutečněné jak v EU, tak mimo EU lze osvobodit jen část služeb mimo EU (poměr si poskytovatel může zvolit sám, ale musí být ekonomicky zdůvodnitelný).

Ke změnám, které do ZDPH přináší tato novela, vydalo GFŘ vysvětlující informaci. Jde o Informaci k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020, která byla publikována již 22. 1. 2020.

K problematice uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu dále vydalo GFŘ dne 1. 12. 2021 samostatnou Informaci k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu, která nahrazuje dřívější informaci z roku 2007 a která obsahuje také úpravu účinnou od 1. 1. 2022.

Změny zákonem č. 371/2021 Sb.

Celkem 6 změnových bodů a 1 přechodné ustanovení přinesla od 1. 1. 2022 do zákona o DPH novela, daná zákonem č. 371/2021 Sb. (na základě sněmovního tisku 992), která měnila zákon o veřejném zdravotním pojištění a některé další zákony převážně zdravotního charakteru. Také změny provedené v ZDPH souvisejí se zdravotní problematikou. Můžeme je rozdělit na:

 • formální (technické) změny, tedy změny, které nemění samotnou aplikaci DPH, ale pouze přizpůsobují zákon o DPH novelizovaným zdravotním předpisům; mezi takové patří

  • - změny v příloze č. 3, která vymezuje zboží podléhající 15% sazbě DPH, a to v případech, kdy se u zdravotnických prostředků uvedených v této příloze změnily odkazy na nové uspořádání příloh zákona o veřejném zdravotním pojištění, a
  • - přesun ustanovení, podle něhož jsou poskytovány opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 ZDPH také v 15% sazbě DPH z přílohy č. 2 do nového ustanovení § 47 odst. 5 ZDPH,
 • faktické (věcné) změny, které spočívají:

  • - v rozšíření služeb v 15% sazbě DPH, kdy tato sazba je aplikována nejen na opravy, ale nově i na úpravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 ZDPH,
  • - v rozšíření zdravotnických prostředků dodávaných v 15% sazbě DPH nejen na ty, které jsou určeny pro výlučnou potřebu zdravotně postižených, ale nově i na prostředky určené pro výlučnou potřebu nemocných, a dále na příslušenství takových zdravotních prostředků.

2. Změny od 1. 7., resp. 1. 10. 2021

V návaznosti na aktualizaci směrnice EU o DPH mělo dojít od 1. 7. 2021 k novele zákona o DPH, která by potřebné změny implementovala do českého práva. Příslušná novela ZDPH, daná zákonem č. 355/2021 Sb. (viz sněmovní tisk 867) ale nabyla účinnosti až od 1. 10. 2021.

V následujícím textu se pokusíme všechny změny stručně přiblížit. Pro podrobnější rozbor odkazujeme na sdělení GFŘ k této problematice, a to:

 • Informaci k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021, zveřejněnou 21. 6. 2021, a

 • text Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021, který obsahuje i příklady a který byl publikován 26. 5. 2021.

Zvláštnímu režimu jednoho správního místa (one-stop-shop) je na webu MF věnována zvláštní stránka https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/one-stop-shop-oss, kde lze najít nejen výklad a informace k registraci, postupu nebo podávání daňového přiznání, ale také odpovědi na nejčastější dotazy.

Prodej zboží na dálku

Prodej zboží na dálku je nový pojem pro dříve používané zasílání zboží koncovým uživatelům. Změny ale nespočívají jen v úpravě pojmosloví. Podle nového § 4 odst. 9 ZDPH se prodejem na dálku rozumí dodání zboží za splnění následujících podmínek:

 • zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy, a to osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo třetí osobou, zasahuje-li (podle prováděcího nařízení EU) osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy,

 • zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...