dnes je 14.4.2024

Input:

Specifika DPH u sportovních činností

26.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 15 minut

2024.0400.1
Specifika DPH u sportovních činností

Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová

Pro oblast sportovních činností existují z pohledu daně z přidané hodnoty některá specifika, která by měli plátci DPH podnikající v této oblasti znát. Jako v každé oblasti mohou existovat určité výkladové nejasnosti, už samotný pojem "sport" je neurčitý právní pojem, takže i u sportovních činností existuje soudní judikatura jak Soudního dvora Evropské unie (dále jen "SDEU"), tak i judikatura Nejvyššího správního soudu (dále jen "NSS"), protože i tyto výkladové problémy již byly několikrát předmětem soudního rozhodování. V této oblasti se koneckonců i NSS obrátil na SDEU formou předběžné otázky.

Tento článek obsahuje shrnutí vybraných specifik pro sportovní činnosti v oblasti sportovních služeb a problematika je vysvětlena na několika praktických příkladech včetně odkazu na judikaturu.

1. Sportovní činnosti a DPH

Pro sportovní činnosti platí standardní ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen "ZDPH"). Existuje však i několik pravidel, která jsou určena přímo pro sportovní činnosti. Pokud jsou dané sportovní činnosti ekonomickou činností ve smyslu ZDPH, tak může plátce DPH řešit v praxi otázky, zda uplatní základní nebo sníženou sazbu DPH, zda daná činnost nebude od DPH osvobozena bez nároku na odpočet DPH, anebo zda vůbec bude místo plnění v České republice.

2. Snížená sazba pro vybrané sportovní činnosti

Některé sportovní činnosti podléhají snížené sazbě DPH (od 1. ledna 2024 ve výši 12 %). Jedná se o několik služeb, které jsou vymezeny v příloze č. 2 ZDPH. Pro aplikaci snížené sazby musí daná služba odpovídat jak číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA, ve znění platném k 1. lednu 2015, tak i výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 2 ZDPH. Na základě přílohy č. 2 ZDPH spadají do snížené sazby k 1. lednu 2024 tyto služby, které se mohou týkat sportu:

  • Kód 49 – Pozemní hromadná doprava osob a jejich zavazadel; osobní doprava lyžařskými vleky.

  • Kódy – 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11, 93.29.19 – Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží; provoz lyžařských svahů.

  • Kód – 96.04 – Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

V případě nejistoty s aplikací snížené sazby DPH lze na základě § 47a a § 47b ZDPH požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení, které určí, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby DPH správně zařazeno do základní nebo snížené sazby DPH. Žadatel v žádosti uvede popis zboží nebo služby, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká, přičemž v každé žádosti lze uvést jednu položku zboží nebo služby, a dále také návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. Za žádost se hradí správní poplatek ve výši 10 tis. Kč.

Příklad – Využití závazného posouzení

Plátce DPH je společnost s ručením omezeným. Plátce DPH zahájil v roce 2024 provoz několika hotelů v horských střediscích. V těchto hotelech také provozuje bazény, a to jak ubytovaným hostům, kdy v rámci týdenního pobytu mají možnost jednoho využití bazénu na 2 hodiny za pobyt zdarma, což se považuje za součást ceny za ubytování. Při více návštěvách bazénu jsou další návštěvy bazénu zpoplatněny v ceně 300 Kč za 2 hodiny a 50 Kč za každou další započatou hodinu. Do bazénu mohou chodit i další osoby, které nevyužívají ubytovací služby, které hradí dvojnásobné vstupné. Provozovatel hotelů nemá jistotu ohledně aplikace sazby DPH. Jak může provozovatel postupovat?

Využití bazénu poskytovaného ubytovanému hostovi zdarma bude považováno za součást ubytování a nepůjde o samostatné zdanitelné plnění, a proto bude celková cena podléhat snížené sazbě DPH, jelikož se jedná o ubytovací službu. Využití bazénu za úplatu bude pak samostatné plnění, přičemž půjde o poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem, která také patří do kódů 93.11 a 93.12 Klasifikace produkce CZ-CPA, kde se také podle přílohy č. 2 k ZDPH uplatní snížená sazba DPH. V případě nejistoty ohledně sazby DPH lze požádat o vydání závazného posouzení. Závazné posouzení se podává na každé jednotlivé plnění a za každé plnění se platí správní poplatek 10 tis. Kč.

Příklad – Příležitostná doprava osob na sportovní činnost

Základní škola si objednala od poskytovatele služeb přepravy osob dne 22. ledna 2024 službu dopravy svých žáků autobusem na kurz bruslení, který se bude konat každou středu od února až do června. Za únor byl vystaven daňový doklad na částku 20 000 Kč a daňový doklad byl vystaven s 21% sazbou DPH. Účetní základní školy se ale domnívá, že služba dopravy by měla podléhat snížené sazbě DPH. Základní škola si nemůže uplatnit odpočet DPH z této služby. Jak může základní škola postupovat?

Pozemní hromadná doprava osob a jejich zavazadel pod kódem CZ-CPA 49 podléhá s účinností od 1. ledna 2024 snížené sazbě DPH. Podle ZDPH se hromadnou dopravou osob pro účely DPH rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů schválených podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, nebo zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a přeprava osob, která je linkovou osobní dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Doprava žáků na bruslení tak podléhá snížené sazbě DPH. Základní škola může chtít opravit a případně i vrátit příslušnou výši rozdílu v sazbách DPH od dodavatele. Fakt, že žáci jeli sportovat, nemá na posouzení sazby DPH vliv, jelikož snížená sazba DPH by se uplatnila, i kdyby jeli například na školní výlet.

Příklad – Zajištění provozu dostihové stáje

Plátce uplatňoval sníženou sazbu DPH na poskytovaná plnění zajištění provozu dostihové stáje, která byla poskytována majitelům cizích koní. Podle správce daně je však třeba tuto službu zdanit základní sazbou DPH, protože služby nezahrnovaly pouze možnost využívat sportovní zařízení za úplatu, ale hlavním cílem byla příprava koní k dostihu, přičemž za tímto účelem bylo zajišťováno také ustájení koní a další péče. Hlavní službou byla tedy podle správce daně služba trenéra, nikoliv "použití sportovních zařízení", které spadá do snížené sazby DPH. Jaké sankce budou stanoveny při doměření daně na základě daňové kontroly?

Podobný spor byl posuzován SDEU v případu C-432/15 Baštová a následným rozsudkem NSS v rámci případu 8 Afs 96/2013-111, kde byla služba posouzena jako komplexní služba podléhající základní sazbě DPH. Pokud bude daň i v tomto případě doměřena, a to na základě daňové kontroly, tak bude navíc stanoven úrok z prodlení a penále.

3. Osvobození od DPH bez nároku na odpočet DPH

Pro sportovní činnosti může být také relevantní uplatnění osvobození od DPH bez nároku na odpočet DPH. Jednak může jít o aplikaci osvobození podle § 61 písm. d) ZDPH, na základě kterého je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet DPH poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Dále by mohl plátce zvažovat u prostého nájmu podle § 56a odst. 1 ZDPH osvobození od DPH bez nároku na odpočet DPH u nájmu nemovité věci, který je osvobozen s výjimkou krátkodobého nájmu nemovité věci, poskytnutí ubytovacích služeb, nájmu prostor a míst k parkování vozidel, nájmu bezpečnostních schránek a nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení. Další případnou kategorií pro obdobné činnosti jsou osvobozená plnění od DPH bez nároku na odpočet DPH podle § 57 odst. 1 písm. g) ZDPH, tedy výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi pro děti a mládež.

Příklad – Pronájem fotbalového stadionu vysoké škole a prodej vstupenek na turnaj

Příspěvková organizace postavila v roce 2024 fotbalový stadion, který pronajímá různým třetím osobám. Fotbalový stadion je také dlouhodobě pronajímán vysoké škole (plátce DPH), která v něm realizuje sportovní předměty v rámci studijních programů. Kromě dispozice využívat fotbalový stadion je v rámci služby zahrnut i úklid, příprava trávníku, služby trenéra a zajištění časomíry.

Protože byly v rámci přenechání fotbalového stadionu poskytovány i další různé služby, tak půjde o komplexní službu, a nikoli o prostý nájem nemovité věci, a proto nebude možné aplikovat osvobození od DPH podle § 56a ZDPH. V daném případě se však u přenechání fotbalového stadionu jedná o plnění osvobozené od DPH v souladu s § 61 písm. d) ZDPH. Přestože je služba poskytována právnické osobě (vysoké škole plátci), která sice jako taková nevykonává sportovní či tělovýchovnou činnost, ale sportovní či tělovýchovnou činnost vykonávají její studenti, tak je možné aplikovat toto osvobození. Prodej vstupenek vysokou školou však osvobozený podle § 61 písm. d) ZDPH nebude, protože služba je poskytována divákům, kteří neprovozují sportovní či tělovýchovné činnosti.

Pro odlišení prostého nájmu nemovité věci a komplexní služby lze využít rozsudek SDEU v rámci případu C-150/99 Stockholm Lindöpark, na základě kterého je třeba na služby využívání sportovních zařízení a služby související s provozováním sportu a tělesné výchovy nahlížet v co možná největší míře jako na celek. V daném případě šlo o nájem golfového hřiště, kdy SDEU konstatoval, že vzhledem k tomu, že provozování golfového hřiště zahrnuje nejen pasivní poskytování hřiště, ale i velký počet komerčních činností, jako je dohled, správa a průběžná údržba ze strany poskytovatele služeb, jakož i poskytování jiných zařízení, nemůže nájem golfového hřiště, pokud nenastanou zcela výjimečné okolnosti, představovat hlavní plnění. SDEU řešil také případ C-55/14 Luc Varenne, kdy společnost zřízená obcí přenechala stadion fotbalovému klubu, kdy SDEU situaci posoudil tak, že jelikož v rámci přenechání stadionu byly poskytovány i další různé služby, zejména služby údržby, úklidu, správy a udržování sportovních zařízení, tak půjde o komplexní službu, a nikoli nájem nemovité věci.

Příklad – Aquapark provozovaný městem

Město jakožto nezisková organizace staví nový aquapark a řeší, zda bude vstupné považováno za osvobozené plnění bez nároku na odpočet DPH anebo půjde o plnění

Nahrávám...
Nahrávám...