dnes je 14.4.2024

Input:

Dovoz a vývoz zboží, služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí země

19.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

14 Dovoz a vývoz zboží, služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí země

Dovozem a vývozem zboží se rozumí situace, kdy zboží buďto vstupuje ze třetí země na území Evropské unie, nebo naopak vystupuje z území Evropské unie na území třetí země. Prodeji dovezeného zboží na dálku a prodeji přes provozovatele elektronického rozhraní se věnuje viz Prodej zboží na dálku v rámci Evropské unie, prodej dovezeného zboží na dálku ze třetí země, prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraní.

Dovoz zboží

Právní úprava

§ 2 odst. 1 písm. d) ZDPH,§ 7 odst. 2,§ 12,§ 20,§ 23,§ 33,§ 38,§ 71 až § 71g, § 93, § 108 odst. 4 písm. c) a odst. 5 zákona o DPH

Definice dovozu

Místo plnění u dovozu zboží

Příklad

Příklad

Plátce dováží zboží z USA. Zboží je přepraveno lodí do Hamburku, následně je přeloženo na kamion a přepraveno do tuzemska.

Pokud plátce zboží propustí do celního režimu volného oběhu již v Německu, místem plnění při dovozu zboží bude Německo a plátce daňové povinnosti související s dovozem splní v Německu. Když plátce bude v Německu zaregistrován k dani z přidané hodnoty a zboží následně převeze do tuzemska, přesun zboží vykáže v německém daňovém přiznání jako přemístění zboží a následně přizná v tuzemsku daň při pořízení zboží.

Pokud je však zboží po vstupu do Evropské unie na místo svého určení v tuzemsku přepravováno v rámci celního režimu tranzitu a do celního režimu volného oběhu vstoupí v tuzemsku (jsou zde vyřízeny i celní formality), místem plnění při dovozu zboží bude Česká republika.

 

Povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží

Příklad

Příklad

Společnost zabývající se prodejem drogistického zboží dovezla zboží ze Švýcarska. Zboží jí bylo propuštěno do celního režimu volného oběhu v tuzemsku. Vzhledem k tomu, že je společnost registrována k dani z přidané hodnoty, není jí celním orgánem vyměřena daň, ale společnost přizná daň v rámci podaného přiznání k dani z přidané hodnoty. Vypočtený základ daně a daň uvede na řádku 7 přiznání. Vzhledem k tomu, že nakoupené zboží je určeno k jeho dalšímu prodeji, plátce zároveň uplatní nárok na odpočet daně na řádku 43 přiznání.

 

Daňový doklad

Základ daně

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz stanovený dle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících clo.

Příklad

Příklad

Tuzemský plátce dovezl do tuzemska zboží z Egypta. Základ daně pro vyměření cla (hodnota zboží se zahrnutím přepravy po hranici Evropského společenství) činí 20 000 Kč, clo 1 300 Kč, přeprava v rámci Evropského společenství do prvního místa určení v tuzemsku 2 000 Kč, celně deklarantské služby 300 Kč. Zboží nepodléhá spotřební dani. Základem daně při dovozu bude 23 600 Kč, v případě, že zboží podléhá základní sazbě daně, daň z dovozu bude činit 4 956 Kč. Základ daně a daň plátce uvede na řádku 7, popř. také na řádku 43 přiznání (pokud mu vzniká nárok na odpočet daně).

Pozn.: Do základu daně u zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu z celního režimu pasivního zušlechťovacího styku se nezahrne hodnota služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku Dle§ 9 odst. 1 zákona o DPH.

Osvobození od daně při dovozu

Obecně platí, že od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně, a dále, jestliže je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla. Výčet zboží osvobozeného od cla lze nalézt v Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009.

Jedná se např. o zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, osobní majetek fyzických osob, přemístění majetku při přemístění obchodního závodu, zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům, vzorky zboží nepatrné hodnoty, tiskoviny a reklamní materiál, zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy, zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům (více rovněž viz § 71 zákona o DPH).

Osvobozen od daně je rovněž dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujících. Pro tento typ osvobození jsou dána přesná pravidla, která jsou zakotvena v § 71a až § 71f zákona o DPH.

Osvobozen je rovněž dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně.

V případě, že by nakonec zboží nebylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu nebo dodání do jiného členského státu by nebylo plněním osvobozeným od daně – nebylo by dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě, vznikla by plátci povinnost přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do celního režimu volného oběhu propuštěno.

Vývoz zboží

Právní úprava

§ 7 odst. 2, § 33a, § 63 odst. 2, § 66 zákona o DPH

 

Definice vývozu

Místo plnění u vývozu zboží

Osvobození při vývozu zboží

Příklad

Příklad

Plátce dodává zboží švýcarskému zákazníkovi. Aby byly splněny podmínky pro osvobození daného dodání od daně z přidané hodnoty, zboží

Nahrávám...
Nahrávám...