dnes je 14.4.2024

Input:

Sazby daně

30.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

10 Sazby daně

Sazby daně

Právní úprava

§ 47, § 47a, § 47b, § 48, §49, § 56 ZDPH, příloha č. 2, příloha č. 3 a příloha č. 4 zákona o DPH


Sazby daně u zboží

Příloha č. 3 k zákonu o DPH - seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně:

 • - potraviny, krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; mimo nápojů a vody; to neplatí pro vybrané nápoje a pitnou vodu (dodávanou vodovodem)
 • - živé dřeviny, jiné rostliny a semena
 • - noviny, časopisy a periodika, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu
 • - radiofarmaka a jiné vymezené farmaceutické výrobky
 • - zdravotnické prostředky, pomůcky, přístroje – vymezené v příloze
 • - zboží pro osobní používání nemocnými – vymezené v příloze
 • - dětské sedačky do automobilů

Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně je v příloze č. 3 k zákonu o DPH vymezen nejen slovním popisem, ale také číselným kódem nomenklatury celního sazebníku, kterým se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. 1. 2018. Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Sazby daně u služeb

Příloha č. 2 k zákonu o DPH – seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně:

 • - úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí
 • - odvádění a čištění odpadních vod včetně souvisejících služeb
 • - pozemní hromadná doprava osob a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky
 • - vodní hromadná doprava osob a jejich zavazadel
 • - ubytovací služby
 • - stravovací služby s výjimkou podávání nápojů jiných než pitné vody ("kohoutkové") a vybraných nápojů; podávaní pitné vody a vybraných nápojů
 • - poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
 • - půjčování nebo nájem novin, časopisů a periodik, na jejichž dodání se uplatňuje snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované dle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované dle jiného právního předpisu
 • - zdravotní a sociální péče
 • - domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
 • - poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží; provoz lyžařských svahů
 • - pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata
 • - služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní

Snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2015 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Sazby daně při dodání vybraných nemovitých věcí

Sazby daně při dodání vybraných nemovitých věcí

Vzhledem ke skutečnosti, že s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník šlo k 1. 1. 2014 k novému vymezení součástí pozemku, kdy se součástí pozemku stává stavba na pozemku zřízená, avšak pouze ve vymezených případech, a ve vazbě na uvedené nastává množství variant při aplikaci sazby daně, případně osvobození dodání vybraných nemovitých věcí, jsou podrobnější informace uvedeny souhrnně v textu Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně.

Uplatnění sazby daně

Příklad

Plátce (provozovatel restaurace) přijal dne 4. 12. 2023 zálohu na poskytnutí stravovací služby, kdy příjemcem plnění bylo objednáno obědové menu pro zaměstnance v rámci chystané slavnostní porady. Jelikož u stravovací služby byla v předmětném období uplatňována druhá snížená sazba daně, zdanil plátce přijatou zálohu sazbou daně platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, tedy sazbou daně ve výši 10 %. Dne 2. 1. 2024 pak byla po poskytnutí stravovací služby zbývající část úplaty (doplatek) zdaněna sazbou daně ve výši 12 %, jelikož od 1. 1. 2024 se u stravovacích služeb uplatňuje snížená sazba daně v této výši.


Sazby daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí:

Stavba bytového domu

– stavba bytového domu dle stavebního zákona

Stavba rodinného domu

– stavba rodinného domu dle stavebního zákona

Stavby tvořící funkční celek se stavbou bytového či rodinného domu

– stavba, která slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a je zřízena na pozemku,

který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu

Obytný prostor

– byt nebo jiný soubor místností, popřípadě jedna

Nahrávám...
Nahrávám...