dnes je 14.4.2024

Input:

DPH u solárních zařízení na stavbách pro bydlení

27.9.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2023.1900.2
DPH u solárních zařízení na stavbách pro bydlení

Ing. Jana Kolářová

Současný rozmach nově vybudovaných fotovoltaických zařízení na stavbách, u nichž je primárně předpokládáno jejich využití pro bydlení, přináší staronové otázky, jaké dopady to má z pohledu DPH. Zatímco běžní občané objevují svět dříve vyhrazený podnikatelům v oblasti solární energie a zasvěceným nadšencům, pro účely DPH by neměla být tato oblast "nic nového pod sluncem" a teoreticky stačí aplikovat obecné principy.

Důvodem některých pochybností v praxi mohou být jednak trochu složitější vztahy mezi jednotlivými hráči, kteří se účastní výroby, odběru a financování podporovaných zdrojů energie. Druhým důvodem může být skutečnost, že v těchto činnostech mohou subjekty otestovat mnoho křižovatek ve spleti cestiček, kterými se systém DPH ubírá. Počínaje otázkou, zda jde o jednání osoby povinné k dani v rámci její ekonomické činnosti, přes podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH, po úpravu odpočtu DPH z důvodu změny rozsahu použití.

Cílem tohoto článku je vyjasnit skutečnosti podstatné při pořizování a provozu fotovoltaické elektrárny převážně za účelem jejich spotřeby v nemovitostech určených pro bydlení, v kombinaci s různými dalšími okolnostmi.

Plnění poskytovaná u obnovitelných zdrojů energie

Pro účely tohoto článku se nebudeme detailně zabývat nastavením podpory výrobcům energií z obnovitelných zdrojů, neboť k tomuto tématu lze najít dostatek kvalifikovaných zdrojů. Vztahy a postavení subjektů vč. jednotlivých finančních toků a jejich vyhodnocení z pohledu DPH je popsáno v příspěvku na koordinační výbor 382/18.09.12 Uplatnění daně z přidané hodnoty u plnění poskytovaných v rámci zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (předkládající Ing. Stanislav Kryl, Ing. Jakub Sehnal). Podstatné jsou následující závěry.

Výrobce elektřiny z fotovoltaického zařízení může vyrobenou elektřinu sám spotřebovat.

Pokud ji dodává spotřebitelům za sjednanou cenu, jde o běžné zdanitelné plnění – dodání elektřiny, které podléhá základní sazbě DPH 21 %.

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, dále stanoví určitým subjektům povinnost vykupovat elektřinu za stanovené výkupní ceny. I v tomto případě jde o dodání zboží v základní sazbě DPH 21 %.

Výrobce může obdržet tzv. zelený bonus na vyrobenou elektřinu. Zelený bonus je poskytován na vyrobenou elektřinu bez ohledu na to, kým bude vyrobená elektřina spotřebována. Celý systém podpory provozuje státní společnost OTE, a. s., která přerozděluje prostředky určené pro podporované zdroje energie. OTE, a. s., nevykupuje elektřinu od výrobců ani od nich nepřijímá žádné jiné plnění, není s výrobci v žádném smluvním vztahu. Nárok na tuto podporu vzniká při splnění stanovených podmínek přímo ze zákona. Zelený bonus nepředstavuje úplatu za plnění poskytnuté výrobcem pro OTE, a. s., ani nejde o dotaci k ceně. Zelený bonus proto nepodléhá DPH. 

Sazba DPH při pořízení FVE

V případě dodání solárních zařízení na již dokončené stavby se z hlediska 15% sazby DPH posuzují podmínky § 48 ZDPH, tedy zda jde o poskytnutí stavebních a montážních prací na dokončené stavbě pro bydlení či stavbě pro sociální bydlení.

Definice stavby pro bydlení je v návaznosti na změny ve stavebních předpisech s účinností od 1. 1. 2024 změněna i v § 48 odst. 2 ZDPH, nicméně jak potvrdily i závěry příspěvku na koordinační výbor 606/03.05.23. Sporná ustanovení ZDPH účinná od 1. 7. 2023 (předkládající Michaela Strnadová, Jolana Slabá, Olga Holubová), že vymezení rodinného či bytového domu nenaznalo zásadních změn (resp. množina rodinných domů se přijetím nového stavebního zákona rozšířila o stavby mající třetí nadzemní podlaží ustoupené od hraniční čáry ulice alespoň o 2 metry).

Pokud jde o dodání solárních zařízení při výstavbě nových domů, nikoliv o práce na již dokončených stavbách, pak podmínkou pro 15% sazbu DPH (§ 49 ZDPH) je to, že jde o poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení. Tedy všechny dodávky se musí týkat staveb definovaných nejenom jako stavby pro bydlení, ale i jako stavby pro sociální bydlení (§ 48 odst. 5 ZDPH).

Příklad:

V rámci výstavby nového bytového domu je sjednána dodávka solárního zařízení následujícím způsobem:

  • solárních panelů a měničů od dodavatele 1,

  • instalační a montážní práce vč. konstrukčních prvků pro upevnění panelů a měničů na střechu domu od dodavatele 2.

Primárním účelem je spotřeba vyrobené energie v domě, přebytky budou dodávány elektrizační soustavě.

Dodavatel 1 dodává zboží, u něhož není prostor pro aplikaci snížené sazby daně. tj. s 21 % DPH.

Dodavatel 2 zkoumá, zda jde o bytový dům definovaný podle katastrální vyhlášky, v němž není žádný obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2 (§ 48 odst. 5 ZDPH). Pokud je tato podmínka splněna, bytový dům je sociální a dodavatel 2 fakturuje s 15% sazbou DPH.

Pokud by jeden dodavatel realizoval celou dodávku montáže a instalace solárního zařízení, pak celé plnění podléhá 15% sazbě daně. Podle § 36 odst. 3 ZDPH základ daně zahrnuje při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo spojených s výstavbou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. Tento přístup je akceptován i ze strany Finanční správy.

V některých případech je pro určení sazby daně rovněž důležité věnovat pozornost tomu, zda vedlejší stavby splňují definici stavby pro bydlení či stavby pro sociální bydlení.

Příklad:

Dodavatel sjednává montáž a instalaci solárního zařízení pro majitele rodinného domu. Zařízení má být instalováno na střeše rodinného domu, přilehlé stodoly a stavby autodílny.

Primárním účelem je spotřeba vyrobené energie v rodinném domě a v autodílně, přebytky budou dodávány elektrizační soustavě.

Stodola slouží obyvatelům rodinného domu pro jejich soukromé účely (ustájení koní, uskladnění sena a jiných zemědělských potřeb), proto dodání solárního zařízení na střechy těchto dvou objektů budou podléhat 15% sazbě DPH. Stavbou pro sociální bydlení je i jiná stavba, která slouží k využití "sociálního" bytového domu nebo je zřízena na pozemku, který s ním tvoří funkční celek.

Stavba autodílny je objekt, který je sice na pozemku majitele rodinného domu, nicméně mu slouží k výkonu jeho živnosti. Nelze ji proto považovat za stavbu sloužící k využití rodinného domu, proto dodání solárního zařízení na střechu tohoto objektu bude podléhat 21% sazbě DPH.

Snížení sazby DPH

V případě schválení sněmovního tisku č. 488 má s účinností od 1. 1. 2024 dojít ke sjednocení obou snížených sazeb DPH, což v oblasti staveb

Nahrávám...
Nahrávám...