dnes je 8.12.2022

Input:

§ 34 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu

9.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.34
§ 34 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu

Ing. Olga Hochmannová

§ 34

 1. (1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání zajištěna
  1. věrohodnost jeho původu,

  2. neporušenost jeho obsahu a

  3. jeho čitelnost.

 2. (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
  1. věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila,

  2. neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto zákona nebyl změněn,

  3. čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím technického zařízení.

 3. (3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním.
 4. (4) Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také
  1. uznávaným elektronickým podpisem,

  2. uznávanou elektronickou značkou, nebo

  3. elektronickou výměnou informací (EDI) 21), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu.

 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 27 – § 35a

  • § 37

  • § 73

Směrnice Rady 2006/112 ES čl. 217 - 249

V § 34 je v souladu s novelou směrnice o společném systému DPH stanovena povinnost plátců zajistit u daňových dokladů věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost. Rovněž jsou stanoveny způsoby, jakými tyto povinnosti plátce může zajistit. Tato ustanovení platí pro daňové doklady v listinné i v elektronické podobě.

K § 34 odst. 1

Z odst. 1 vyplývá, že plátce je povinen u daňového dokladu zajistit od okamžiku vystavení až do konce lhůty pro jeho uchovávání věrohodnost jeho původu, neporušenost obsahu a čitelnost. Tyto tři pojmy jsou definovány v odst. 2 a možné způsoby jejich zajištění jsou stanoveny v odst. 3 a 4.

K § 34 odst. 2

V odst. 2 je definováno, co se rozumí věrohodností původu, neporušeností obsahu a čitelností daňového dokladu.

Věrohodností původu se rozumí, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo doklad vystavuje. Neporušeností obsahu se rozumí, že obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona nebyl změněn.

K § 34 odst. 3

V odst. 3 je v obecné podobě stanoveno, jak plátce může zajistit věrohodnost původu a neporušenost obsahu daňových dokladů. Ustanovení je formulováno jako možnost, nikoli povinnost plátce, konkrétní způsob zajištění záleží na uvážení každého plátce, na tom, jaké konkrétní

Nahrávám...
Nahrávám...