dnes je 2.2.2023

Input:

Zvýšení hranice pro vznik plátcovství od roku 2023

1.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.2400.1
Zvýšení hranice pro vznik plátcovství od roku 2023

Ing. Jana Kolářová

Podle ZDPH se osoba povinná k dani stane plátcem DPH v ČR tzv. ze zákona, pokud přesáhne limit obratu 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tato hranice se má právě projednávanou novelizací ZDPH zvýšit na 2 mil. Kč. V tomto článku se zaměříme na dopady přechodu na novou úpravu a zejména pak na osoby povinné k dani, jejichž obrat se pohybuje mezi 1 a 2 mil. Kč.

Legislativní vývoj

Komentovaná úprava vychází z vládního návrhu novelizace ZDPH, který je projednáván jako sněmovní tisk č. 254. Poslaneckou sněmovnou již byl schválen a odeslán k projednání Senátem. Legislativní proces tedy není uzavřen. K platnosti je nezbytný souhlas Senátu, podpis prezidenta a vydání ve Sbírce zákonů.

V oblasti DPH obsahuje návrh tyto změny:

 • zvýšení limitu pro povinné plátcovství,

 • prodloužení vybraných lhůt u kontrolního hlášení,

 • snížení pokut u kontrolního hlášení,

 • dílčí úpravu při definici místa plnění při prodeji zboží na dálku.

Účinnost

Celá novelizace má nabýt účinnosti od 1. 1. 2023, pouze vybraná přechodná ustanovení ke změnám v DPH (čl. II bodů 1 až 5 a 8 až 10) mají nabýt účinnosti dnem následujícím po dni jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. Jde právě i o ta přechodná ustanovení, která upravují přechod na vyšší limit pro plátcovství ze zákona.

Plátcem z důvodu překročení obratu

Novelizace cílí zejména na ustanovení § 6 ZDPH, podle kterého se plátcem stane:

 • osoba povinná k dani,

 • se sídlem v tuzemsku,

 • jejíž obrat přesáhne 1 mil. Kč (2 mil. Kč od roku 2023),

 • za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,

 • s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Okamžik vzniku plátcovství

Osoba povinná k dani, která překročí obrat, se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci překročení obratu (§ 6 odst. 2 ZDPH). Podle § 94 odst. 1 ZDPH musí osoba povinná k dani, která se stává plátcem překročením obratu podle § 6 ZDPH, podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila obrat.

Vliv přechodu na limit 2 mil. Kč

Přechodná ustanovení však významně modifikují, zda se osoba plátcem stane či nikoliv, popř. zda jím přestane být. Pozor, v některých případech je vyžadován úkon ze strany subjektů vůči správci daně. V této věci se očekává rovněž výklad Finanční správy, jedním z bodů může být rovněž forma úkonu, kterou návrh novelizace neřeší.

V následujícím popisu vycházím z předpokladu, že schvalovací proces návrhu bude rychle dokončen a novela ZDPH vydána do konce roku ve Sbírce zákonů.

Obrat mezi 1 a 2 mil. Kč před 1. 12. 2022

Pokud osoba povinná k dani překročí doposud platnou hranici 1 mil. Kč před 1. 12. 2022, ale nepřesáhne 2 mil. Kč, nemá povinnost podat přihlášku k registraci a nestane se plátcem DPH od 1. 1. 2023 podle přechodných ustanovení návrhu novelizace (čl. II bod 2). Počítá se obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících prosinci 2022, nebo za období během časového rámce 1. 12. 2021 až 30. 11. 2022, kdy byla osoba povinná k dani ve smyslu § 5 ZDPH.

Nově vzniklá programátorská firma se sídlem v ČR poskytuje své služby odběratelům v ČR. Přehled přijatých plateb před uskutečněním plnění a úplat za uskutečněná plnění (zahrnují případnou zálohu) vypadá následovně. Do obratu se započítávají úplaty ke dni uskutečnění plnění, zálohy placené předem ani pozdě uhrazené platby se neberou v úvahu.

měsíc zálohy – platby před uskutečněním úplata za uskutečněná plnění
6/2022 100 000 Kč 100 000 Kč
7/2022   100 000 Kč
8/2022 100 000 Kč 200 000 Kč
9/2022   200 000 Kč
10/2022 200 000 Kč 300 000 Kč
11/2022   300 000 Kč

Programátorská firma obrat pro povinnou registraci společnosti překročila v listopadu 2022, podle ZDPH ve znění návrhu novelizace však nemá povinnost podat přihlášku k registraci do 15. 12. 2022 a plátcem daně se od 1. 1. 2023 nestane.

Potvrzení úmyslu stát se plátcem

Lze však předpokládat, že řada subjektů naopak má zájem se plátcem DPH stát. V tomto případě na ně přechodné ustanovení návrhu novelizace (čl. II bod 3) pamatuje, vyžaduje však další úkony.

Osoba povinná k dani, která před 1. 12. 2022 překročila hranici 1 mil. Kč (nikoliv však 2 mil. Kč) pro vznik plátcovství a chce se stát plátcem DPH, musí splnit tyto podmínky:

 • podá přihlášku k registraci plátcem DPH před nabytím účinnosti čl. II bodu 3 návrhu, tj. nejpozději v den vydání schválené novely ve Sbírce zákonů (ustanovení je účinné ode dne následujícího),

 • úmysl stát se plátcem DPH potvrdí sdělením správci daně do 15. 12. 2022 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti čl. II bodu 3 návrhu podle toho, který den nastane později. Formu tohoto sdělení návrh novelizace neupravuje, postačí stručné sdělení podané datovou schránkou správci daně.

Programátorská firma z předchozího příkladu se chce stát plátcem DPH. Přihlášku k registraci podá 14. 12. 2022.

Schválená novela vyjde ve Sbírce zákonů 9. 12. 2022.

Do 16. 12. 2022 je potřeba sdělit správci daně, že firma chce být plátcem DPH.

Obrat mezi 1 a 2 mil. Kč před 1. 1. 2023

Samostatné přechodné ustanovení čl. II bod 4 návrhu řeší situaci osob, které překročí obrat pro plátcovství do konce roku 2022. Pokud osoba povinná k dani překročí doposud platnou hranici 1 mil. Kč před 1. 1. 2023, ale nepřesáhne 2 mil. Kč, nemá povinnost podat přihlášku k registraci a nestane se plátcem DPH od 1. 2. 2023. Počítá se obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících lednu 2023, nebo za období během časového rámce 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022, kdy byla osoba povinná k dani ve smyslu § 5 ZDPH.

Nově vzniklá právní firma se sídlem v ČR poskytuje své služby odběratelům v ČR. Přehled přijatých úplat za uskutečněná plnění (zahrnují případnou zálohu) vypadá následovně:

měsíc úplata za uskutečněná plnění
6/2022 100 000 Kč
7/2022 100 000 Kč
8/2022 100 000 Kč
9/2022 200 000 Kč
10/2022 200 000 Kč
11/2022 200 000 Kč
12/2022 200 000 Kč

Právní firma obrat pro povinnou registraci

Nahrávám...
Nahrávám...