dnes je 30.3.2023

Input:

Změny v kontrolním hlášení v roce 2023

26.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.0102.3
Změny v kontrolním hlášení v roce 2023

Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová

Povinnost podávat kontrolní hlášení je v českém právním řádu ukotvena již od roku 2016. Za těch několik let se pravděpodobně většina plátců setkala s nějakou výzvou, ba dokonce pravděpodobně i s pokutou, případně s promíjením. Podle statistiky Finanční správy ČR bylo v roce 2021 uděleno zhruba 50 tisíc pokut souvisejících s kontrolními hlášeními. Po letech dochází k určitým změnám na základě novely ZDPH, která nabyla účinnosti 1. ledna 2023. Pro vybrané plátce pak dochází ke zmírnění pokut na poloviční výši, ale novela obsahuje i další změny.

Tento článek se zabývá změnami v oblasti kontrolního hlášení na základě novely účinné od 1. ledna 2023 a obsahuje i praktické příklady.

Právní zakotvení kontrolního hlášení

Pravidla pro kontrolní hlášení, pro udělování pokut a promíjení jsou upravena v ustanoveních § 101c až § 101k ZDPH. Dále také existují pro praktickou přípravu kontrolního hlášení Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení č. j.: 748/22/7100-20118-012287. Pro oblast promíjení pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením a je také relevantní pokyn GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Změny od 1. ledna 2023

Po několika letech došlo k novelizaci některých ustanovení ZDPH týkajících se kontrolního hlášení. Daňový balíček zahrnující také změny v oblasti DPH pro rok 2023 byl obsažen v zákoně č. 366/2022 Sb., kterým se mění ZDPH, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Novela nabyla (až na ustanovení ohledně zrušení registrace k DPH) účinnosti k 1. lednu 2023. Ke změnám také vydala Finanční správa ČR na svých webových stránkách dne 22. prosince 2022 informaci ( https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-dph/aktuality/2023/informace-ke-zmenam-zakona-o-dph-s ) obsahující shrnutí těchto změn. Novela ZDPH ve vztahu ke kontrolním hlášením přinesla tyto věcné změny:

Změna výše pokut pro vybrané plátce

Na základě § 101h odst. 2 ZDPH účinného od 1. ledna 2023 se u vybraných plátců budou udělovat poloviční pokuty podle odstavce 1 písm. b) až d) ustanovení § 101h ZDPH (tedy pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč). Vybranými plátci pak jsou plátci fyzické osoby, plátci, kteří ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu, měli zdaňovací období kalendářní čtvrtletí, nebo plátci, kteří jsou společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou, přičemž pro účely posouzení splnění těchto podmínek je rozhodným dnem první den kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu, nebo den vzniku této společnosti, pokud tato skutečnost nastane po rozhodném dni (tedy po prvním dni kalendářního čtvrtletí).

Samotná výše pokut je pak upravena v ustanovení § 101h odst. 1 ZDPH, na základě něhož stanovuje správce daně pokutu automaticky ze zákona, pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, a to v těchto částkách za tyto prohřešky:

  • § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH stanovuje pokutu ve výši 1 000 Kč, pokud plátce kontrolní hlášení dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,

  • § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH stanovuje pokutu ve výši 10 000 Kč, pokud plátce kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,

  • § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH stanovuje pokutu ve výši 30 000 Kč, pokud plátce kontrolní hlášení nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, a

  • § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH stanovuje pokutu ve výši 50 000 Kč, pokud plátce kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě.

Podle novelizovaného znění tak mají vybraní plátci stanovenu poloviční výši pokut ukládaných v částkách 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč.

Pro změnu ohledně pokut je také v rámci novely ZDPH speciální přechodné ustanovení, které stanoví, že povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 ZDPH, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a o které nebylo před tímto dnem pravomocně rozhodnuto platebním výměrem, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v rozsahu, v jakém by nevznikla podle § 101h odst. 1 nebo 2 anebo § 101j ZDPH, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Důvodová zpráva pak uvádí, že "Navrhuje se stanovit přechodné ustanovení, na jehož základě dojde k částečnému zániku dosud pravomocně neuložených pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, u nichž je navrhována změna ve prospěch plátce (fyzické osoby nebo společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem, který je fyzickou osobou, anebo plátci, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí), a to snížení výše pokuty podle nového § 101h odst. 2 ZDPH. Navržené přechodné ustanovení má za cíl zajistit, že účinky navržených změn se projeví nejen na případy, které nastanou ode dne účinnosti návrhu zákona, ale také zpětně. Pro tyto okruhy změn platí, že jsou pro dotčené osoby příznivější, neboť oproti stávajícímu stavu přináší eliminaci, nebo snížení sankčního postihu."

Rozšíření liberace pro vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Podle znění účinného do 31. prosince 2022 platila liberace ve smyslu, že povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH (tedy pokuta ve výši 1 000 Kč a situace, kdy plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, ale podá jej dodatečně, aniž by k tomu byl vyzván) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení. Podle znění účinného od 1. ledna 2023 pak platí, že povinnost uhradit pokutu nevzniká, pokud v daném kalendářním roce došlo u plátce při podání kontrolního hlášení poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH (tedy pokuta ve výši 1 000 Kč a situace, kdy plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, ale podá jej dodatečně, aniž by k tomu byl vyzván) nebo poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH (tedy pokuta ve výši 10 000 Kč a situace, kdy plátce kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván). Liberace tedy byla rozšířena také pro pokutu podle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH ve výši 10 000 Kč a liberace těchto prvních pokut podle § 101h odst. 1 písm. a) a b) ZDPH v kalendářním roce není již zákonem nijak omezena, tedy není podmínkou neexistence jiných prodlení při podání kontrolního hlášení.

Vyloučení pokuty, pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla

Další novelizované pravidlo je také obsaženo v ustanovení § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH, který s účinností od 1. ledna 2023 stanoví, že pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván, což ale neplatí, pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c ZDPH nevznikla. Důvodová zpráva k tomuto vysvětluje, že "daný novelizační bod vylučuje uložení pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH v případě plátce, kterému nevznikla povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c ZDPH a který prostřednictvím kontrolního hlášení správci daně sdělil, že povinnost podat kontrolní hlášení neměl."

Reakce na výzvu k podání kontrolního hlášení či následného kontrolního hlášení s tím, že povinnost podat nevznikla

Dále došlo k doplnění v rámci ustanovení § 101g odst. 1 ZDPH, které je od 1. ledna 2023 doplněno tak, že podle něj platí, že nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy, a i pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c ZDPH nevznikla, sdělí tuto skutečnost v této lhůtě správci daně prostřednictvím kontrolního hlášení.

Lhůta pro reakci na výzvu správce daně doručenou do datové schránky

Podstatnou změnou účinnou od 1. ledna 2023 je prodloužení lhůty pro reakci na výzvu správce daně u kontrolního hlášení, ale jen v určité situaci a také jen když je doručována výzva do datové schránky. Podle změněného ustanovení § 101g odst. 3 ZDPH je plátce povinen do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky (vydané v situaci, kdy správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil) nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení, přičemž pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 ustanovení § 101g ZDPH se nepoužije. Důležité je, že lhůta 17 kalendářních dnů se počítá ode dne dodání zprávy do datové schránky, a nikoliv ode dne doručení (tedy přihlášení se do datové schránky či u doručení fikcí). Navíc toto nové pravidlo ohledně lhůty pro reakci platí pouze pro výzvy doručované do datové schránky, protože pokud není doručováno do datové schránky, tak platí stále lhůta 5 pracovních dnů

Nahrávám...
Nahrávám...