dnes je 13.4.2024

Input:

Změny sazeb DPH v roce 2024 a problémy s tím spojené

9.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

Změny sazeb DPH v roce 2024 a problémy s tím spojené

Ing. Ivana Pilařová

Právní úprava

 • § 15, § 21, § 29, § 37, § 37a, § 42 a 46§ 47 až 49, § 90, § 92a až 92i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen ZDPH,

 • zákon č. 349/2023 Sb., konsolidační balíček

Změny sazby daně s účinností od 1. 1. 2024

Dochází ke sjednocení první a druhé snížené sazby DPH na 12 %. Z tohoto úhlu pohledu platí, že všechna plnění, která ve snížené sazbě daně zůstávají, svoji sazbu daně stejně změní (z 10 % na 12 % a z 15 % na 12 %).

Změny v zařazení plnění do sazeb DPH

K 1. 1. 2024 však nedochází pouze ke sloučení obou snížených sazeb DPH, ale také k některým změnám sazeb daně u dodání zboží a poskytnutí služeb.

Služby přeřazené do základní sazby: kadeřnické a holičské služby, opravy obuvi, kožených výrobků, textilních výrobků, oděvů a jízdních kol, úklidové práce a mytí oken v domácnostech, točené pivo (jako součást stravovací služby i podávané samostatně), sběr a přeprava komunálního odpadu, příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu, zpracování komunálního odpadu k dalšímu použití, letecká hromadná pravidelná přeprava osob a jejich zavazadel (jen tuzemská část), služby autorů a výkonných umělců včetně restaurátorských prací.

Služby přeřazené do snížené sazby: provoz lyžařských svahů.

Zboží přeřazené do základní sazby: palivové dřevo (jako například polena, pelety, štěpka, třísky, piliny, dřevěné brikety, dřevěný odpad určený ke spálení), řezané květiny, dekorativní listoví, dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností (zrušení původně platného ustanovení § 47 odst. 8 ZDPH a nealkoholických nápojů (v případě prodeje i jako součást stravovací služby) s výjimkou kohoutkové vody a vybraných mléčných nápojů (mléko, ochucené mléko, acidofilní mléko, kefír atp. včetně "nemléka" jako je mandlové, sojové, ovesné, atd.).

Režim osvobození v případě dodání knih

Režim osvobození s nárokem na odpočet daně na vstupu se podle § 71i ZDPH týká:

- dodání knihy,

- elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knihy včetně audioknih,

- půjčování nebo nájem knihy podle knihovního zákona.

Tato plnění nezpůsobí vznik daňové povinnosti, ale budou vykázána na řádku 26 daňového přiznání.

Knihou se pro účely ZDPH rozumí kniha, brožura, omalovánka, hudebnina, kartografický výrobek včetně zvukového záznamu jejich obsahu (je nutný hmotný nosič jako například papír, CD, DVD).

Režim § 71i ZDPH se netýká:

- dodání knih v rámci dodání vzdělávací služby, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu (ř. 50 DP),

- dodání knih do jiného členského státu osobě registrované k dani (ř. 20),

- vývozu (ř. 22),

- pořízení z jiného členského státu (osvobozeno podle § 65 ZDPH),

- dovozu (osvobozeno podle § 71 odst. 1 ZDPH), neuvádí se v daňovém přiznání,

- přijetí zálohy na dodání knih před nabytím účinnosti zákona. Od daně osvobozen s nárokem na odpočet je jen doplatek ceny při dodání počínaje 1. 1. 2024, nikoliv pak záloha na toto dodání, která byla prodávajícím přijata do konce roku 2023 (zde vzniká daňová povinnost v sazbě 10 %).

Rozšíření možnosti podání žádosti o závazné posouzení

Tuto možnost stanoví § 71j a 71k ZDPH na stanovení režimu při dodání knih. Jedná se o rozšíření množiny možností podání žádosti o závazné posouzení.

Zásada hlavního a vedlejšího plnění

sazbám daně je vhodné v obecně rovině možné připomenout některé zásady:

a) k zásadě hlavního a vedlejšího plnění u služeb

 • na každé poskytnutí služby musí být obecně pohlíženo jako na zřetelné a nezávislé plnění,

 • plnění, které z ekonomického pohledu zahrnuje jednu službu, nemůže být uměle rozděleno, aby nedocházelo k narušení systému DPH (pravidla z rozhodnutí Soudního dvora EU v kauze C- 349/96).

Hlavní plnění by mělo být přitom dostatečně určité a nezávislé. Vedlejší plnění by mělo přispívat ke zvýšení užitku plnění hlavního. Ve vztahu k osvobození je třeba vzít v úvahu, že některé druhy služeb jsou osvobozeny pouze v případě, pokud je provádějí vyjmenované oprávněné osoby (např. sportovní a kulturní činnosti, zdravotní a sociální péče).

b) k přílohám ke snížené sazbě daně

Pro uplatnění snížených sazeb daně v případě služeb musí být zároveň splněny dvě podmínky:

 • musí se jednat o službu klasifikačně zařazenou do příslušného číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA a

 • musí se jednat o službu odpovídající výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy 2 ZDPH.

Aplikační problémy "zlomu" období platnosti dvou sazeb DPH

V případech "zlomu" dvou rozdílných sazeb daně na stejná plnění, či změny zdanění na osvobození s nárokem na odpočet DPH v případě dodání knihy, může vyvolat určité aplikační problémy. Zaměříme se na tyto oblasti:

 • zálohy placené v době platnosti původní sazby daně a vyúčtované v době nové sazby daně podle ustanovení § 37a ZDPH,

 • pokud před uskutečnění plnění, které je od daně osvobozeno (§ 51 ZDPH), byla přijata úplata, ze které vznikla povinnost přiznat daň, postupuje se podle obecné metodiky zúčtování zálohy podle § 37a ZDPH;

 • opravné daňové doklady vystavené v době platnosti nové sazby daně na zdanitelná plnění realizovaná s odlišnou (starou) sazbou daně kopírují sazbu daně platnou v době uskutečnění původního zdanitelného plnění. Stejně tak tomu bude i v případě opravného daňového dokladu vystaveného v roce 2024 na knihy dodané v roce 2023. Opravný daňový doklad bude vystaven v 10% sazbě DPH.

Zálohy placené v roce 2023 a zúčtované v roce 2024

Začneme připomenutím několika známých zásad vztahujících se k zálohám:

 • Příjemci platby na budoucí zdanitelné plnění dnem přijetí platby vzniká daňová povinnost k DPH (povinnost daň přiznat) a také povinnost vystavit zákonem vyjmenovaným osobám daňový doklad.

 • Po uskutečnění zdanitelného plnění vzniká povinnost vyúčtovat zálohu, přičemž základem daně je rozdíl mezi hodnotou zdanitelného plnění bez DPH a základem daně, který byl zdaněn v souvislosti s přijatou platbou (§ 37a ZDPH). Obdobně to platí na přijetí zálohy na původně zdanitelné plnění, které se při uskutečnění změní na plnění od daně osvobozené (knihy).

 • V případě vyúčtování zálohy zaplacené v době platnosti původní sazby DPH (do konce roku 2023) na plnění ve snížené sazbě DPH realizované v roce 2024 mohou nastat tři možnosti:

  1. Doplatek, kdy hodnota uskutečněného plnění v úrovni bez DPH převyšuje zálohu v úrovni bez DPH. Rozdíl hodnot je pak zdaněn sazbou daně platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění – tj. 12 %.
  2. Přeplatek, kdy hodnota uskutečněného plnění v úrovni bez DPH je nižší než záloha v úrovni bez DPH. Záporný rozdíl hodnot je pak zdaněn sazbou daně, kterou byla zdaněna záloha, která způsobila vznik přeplatku.
  3. Nulový rozdíl v případě, kdy je poskytnuta 100% záloha. Rozdíl základů daně ve smyslu § 37a odst. 1 ZDPH při uskutečnění zdanitelného plnění je nula.

Přeplatek z vyúčtování plnění, které původně náleželo do druhé snížené sazby daně, tak může mít další tři možné podoby:

1. Zúčtování, tj. vznik DUZP proběhne v době, kdy aktuálně není zaplacená žádná záloha s 12% DPH, neboť všechny zálohy podlehly sazbě 10 %, pak je zřejmé, že přeplatek bude zdaněn 10% sazbou daně.

2. Zúčtování, tj. vznik DUZP proběhne v době, kdy je zaplacena minimálně jedna záloha s 10% DPH a přeplatek je nižší než dotyčná záloha. Pak bude přeplatek zdaněn 10% sazbou daně.

3. Zúčtování, tj. vznik DUZP proběhne v době, kdy je zaplacena minimálně jedna záloha s 12% DPH a přeplatek je vyšší než dotyčná záloha. Pak bude přeplatek zdaněn ve výši poslední zaplacené zálohy 12% sazbou daně a jeho zbylá hodnota ze záloh placených do konce roku 2023 pak 10% sazbou daně.

Obdobná situace by nastala v případě zaplacení zálohy na plnění v první snížené sazbě DPH, pokud k dodání plnění dojde až v roce 2024.

4. Zúčtování, tj. vznik DUZP proběhne v době, kdy aktuálně není zaplacená žádná záloha s 12% DPH, neboť všechny zálohy podlehly sazbě 15 %, pak je zřejmé, že přeplatek bude zdaněn 15% sazbou daně.

5. Zúčtování, tj. vznik DUZP proběhne v době, kdy je zaplacena minimálně jedna záloha s 15% DPH a přeplatek je nižší než dotyčná záloha. Pak bude přeplatek zdaněn 15% sazbou daně.

6. Zúčtování, tj. vznik DUZP proběhne v době, kdy je zaplacena minimálně jedna záloha s 12% DPH a přeplatek je vyšší než dotyčná záloha. Pak bude přeplatek zdaněn ve výši poslední zaplacené zálohy 12% sazbou daně a jeho zbylá hodnota ze záloh placených do konce roku 2023 pak 15% sazbou daně.

Pro účely DPH nehraje žádnou roli skutečnost, zda poskytnutí zálohy je vázáno na určitý konkrétní objem prací či služeb, či částečné dodání zboží, nebo zda se jedná o ryze finanční plnění, přičemž práce, služby a zboží konkrétního určení budou prokazatelně poskytnuty až za doby platnosti nové sazby daně (tj. v daném případě v roce 2024).

Záloha na stravovací službu

Společnost zaplatila 14. 12. 2023 zálohu na stravovací služby poskytnuté na konferenci, která bude konána 20. 1. 2024 ve výši 800 tis. Kč + 10% DPH, tedy celkem 880 tis. Kč.

Dodavatel vystavil doklad o přijaté platbě.:

 • základ daně činil 800 tis. Kč

 • DPH v sazbě 10 % činila 80 tis. Kč

Služba byla poskytnuta 20. 1. 2024 a byl vystaven následující daňový doklad:

 • celková hodnota dodávky bez DPH 900 tis. Kč

 • část základu daně zdaněná zálohou –800 tis. Kč

 • rozdíl základů daně 100 tis. Kč

 • DPH v sazbě 12 %, tj. 12 tis. Kč

 • k úhradě 1120 tis. Kč

Zálohy u dodání pitné vody

V případě dodání pitné vody se obecně zdanitelné plnění považuje za uskutečněné [§ 21 odst. 4 písm. b) ZDPH] dnem odečtu z měřicího zařízení.

Odběratel pitné vody

Nahrávám...
Nahrávám...