dnes je 14.4.2024

Input:

Změny sazeb DPH v roce 2020 a problémy s tím spojené

6.5.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Změny sazeb DPH v roce 2020 a problémy s tím spojené

Ing. Ivana Pilařová

Právní úprava

 • § 21, § 37, § 37a, § 42 a 46 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen ZDPH,

 • Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

 • Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Změny s účinností od 1. 1. 2020

Dochází ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 % u dodání tepla a chladu.

Změny s účinností od 1. 5. 2020

Do druhé snížené sazby daně se s účinností od 1. 5. 2020 přeřazují tato zdanitelná plnění:

 • elektronicky poskytnuté služby spočívající v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů (v zákonu je uveden úplný výčet), které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči včetně jejich půjčování,

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

 • stravovací služby a podávání nápojů včetně točeného piva (ze sudu o objemu převyšujícího 15 litrů) podávaného jako stravovací nebo cateringová služby, avšak s výjimkou:

  • stravovacích služeb, které jsou od daně osvobozeny a s výjimkou

  • podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů,

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),

 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),

 • služby čištění vnitřních prostor a služby mytí oken prováděné v domácnostech (tj. v obytném prostoru nebo rodinném domě včetně úklidu společných prostor bytového domu),

 • opravy obuvi a kožených výrobků,

 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,

 • opravy jízdních kol,

 • kadeřnické a holičské služby,

 • pitná voda, kterou se rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb.

K sazbám daně obecně je možné připomenout:

a) k zásadě hlavního a vedlejšího plnění u služeb

 • na každé poskytnutí služby musí být obecně pohlíženo jako na zřetelné a nezávislé plnění,

 • plnění, které z ekonomického pohledu zahrnuje jednu službu, nemůže být uměle rozděleno, aby nedocházelo k narušení systému DPH (pravidla z rozhodnutí Soudního dvora EU v kauze C- 349/96).

Hlavní plnění by mělo být přitom dostatečně určité a nezávislé. Vedlejší plnění by mělo přispívat ke zvýšení užitku plnění hlavního. Ve vztahu k osvobození je třeba vzít v úvahu, že některé druhy služeb jsou osvobozeny pouze v případě, pokud je provádějí vyjmenované oprávněné osoby (např. sportovní a kulturní činnosti, zdravotní a sociální péče).

b) k přílohám k první a druhé snížené sazbě daně

Pro uplatnění snížených sazeb daně musí být zároveň splněny dvě podmínky:

a) musí se jednat o službu klasifikačně zařazenou do příslušného číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA a

b) musí se jednat o službu odpovídající výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy 2 nebo 2a ZDPH

Základní vymezení stravovací služby:

1) "Provozovna pro účely stravovací služby"

Poskytování restauračních a stravovacích služeb je podmíněno existencí provozovny, kde jsou tyto služby poskytovány. Provozovnou je třeba chápat prostorově ohraničené místo, které má plně k dispozici konkrétní provozovatel pro účely výkonu své činnosti, buď na základě vlastnických práv či povolení skutečného vlastníka (musí se jednat o veřejně nesdílený prostor). Není podstatné, zda se jedná o stavebně ohraničený prostor (typicky budova – nemovitost), ale je možné takto rozumět i prostor veřejného prostranství – pokud je vhodným způsobem ohraničen a tím pádem je v zásadě zamezeno využívání běžným kolemjdoucím – typicky předzahrádka. Rovněž se může jednat o jídelní vůz ve vlaku apod. Současně v tomto prostoru jsou zajišťovány alespoň některé z následujících doplňkových služeb (stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor...).

2) Možnost volby způsobu prodeje (byznys model provozovatele)

Pokud provozovatel nabízí v rámci svého obchodního modelu možnost prodeje "s sebou" nebo i pro přímou konzumaci v prostorách provozovny, a to na základě rozhodnutí zákazníka, je nutné tyto situace rozlišit. Pokud dochází na základě rozhodnutí zákazníka k jinému rozsahu poskytovaných doprovodných služeb (např. jiný vhodnější obal pro odnesení s sebou apod.), nejedná se v zásadě o stravovací službu, ale o dodání zboží. Pokud charakter jídla (zvolený obchodní model) nevyžaduje pro odnesení s sebou nebo konzumace na místě zvláštní zacházení – jedná se vždy o dodání zboží (např. zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku apod.).

Aplikační problémy "zlomu" období platnosti dvou sazeb DPH

V obou případech (tj. k 1. 1. i k 1. 5. 2020) "zlomu" dvou rozdílných sazeb daně na stejná plnění může vyvolat určité aplikační problémy. Zaměříme se na tyto oblasti:

 • zálohy placené v době původní sazby daně a vyúčtované v době nové sazby daně podle ustanovení § 37a ZDPH,

 • opravné daňové doklady vystavené v době platnosti nové sazby daně na zdanitelná plnění realizovaná s odlišnou (starou) sazbou daně

Zálohy na teplo placené v roce 2019 a zúčtované v roce 2020

Začneme připomenutím několika známých zásad vztahujících se k zálohám:

 • Příjemci platby na budoucí zdanitelné plnění dnem přijetí platby vzniká daňová povinnost k DPH (povinnost daň přiznat) a také povinnost vystavit zákonem vyjmenovaným osobám daňový doklad.

 • Po uskutečnění zdanitelného plnění vzniká povinnost vyúčtovat zálohu, přičemž základem daně je rozdíl mezi hodnotou zdanitelného plnění bez DPH a základem daně, který byl zdaněn v souvislosti s přijatou platbou (§ 37a ZDPH).

 • V případě vyúčtování zálohy mohou nastat tři možnosti:

  1. Doplatek, kdy hodnota uskutečněného plnění v úrovni bez DPH převyšuje zálohu v úrovni bez DPH. Rozdíl hodnot je pak zdaněn sazbou daně platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění – tj. 10 %.
  2. Přeplatek, kdy hodnota uskutečněného plnění v úrovni bez DPH je nižší než záloha v úrovni bez DPH. Záporný rozdíl hodnot je pak zdaněn sazbou daně, kterou byla zdaněna záloha, která způsobila vznik přeplatku.
  3. Nulový rozdíl v případě, kdy je poskytnuta 100% záloha. Rozdíl základů daně ve smyslu § 37a odst. 1 ZDPH při uskutečnění zdanitelného plnění je nula.

Přeplatek tak může mít další tři možné podoby:

 1. Zúčtování spotřeby proběhne v době, kdy aktuálně není zaplacená žádná záloha s 10% DPH, neboť všechny zálohy podlehly sazbě 15%, pak je zřejmé, že přeplatek bude zdaněn 15% sazbou daně.
Nahrávám...
Nahrávám...