dnes je 8.12.2022

Input:

§ 99a Změna zdaňovacího období

4.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.990001
§ 99a Změna zdaňovacího období

Ing. Olga Hochmannová

§ 99a

Změna zdaňovacího období

 1. (1) Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud
  1. jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč,

  2. není nespolehlivým plátcem,

  3. není skupinou a

  4. změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

 2. (2) Plátce nemusí změnu zdaňovacího období podle odstavce 1 oznámit správci daně, pokud v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce bylo jeho zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí.
 3. (3) Změnu zdaňovacího období podle odstavce 1 nelze učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok; takto podaná žádost se považuje za oznámení podle odstavce 1 písm. d).
 4. (4) Stane-li se plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, nespolehlivým plátcem, je od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, kdy se stal nespolehlivým plátcem, jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
 5. (5) Obrat se pro účely změny zdaňovacího období stanoví
  1. při fúzi obchodních společností nebo družstev jako součet obratů obchodních společností nebo družstev zúčastněných na fúzi,

  2. při rozdělení obchodních společností nebo družstev

   1. rozštěpením jako součet obratu zanikající obchodní společnosti nebo družstva připadající na nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo a obratu této nástupnické obchodní společnosti nebo družstva,

   2. odštěpením jako součet obratu vyčleněné části rozdělované obchodní společnosti nebo družstva připadající na nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo a obratu této nástupnické obchodní společnosti nebo družstva,

  3. při převodu jmění na společníka jako součet obratu obchodní společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu společníka, na nějž se převádí jmění této společnosti.

 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 6 - 6i

  • § 99, 99b

  • § 101

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 250 – 262

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

K § 99a odst. 1 a 2

odst. 1 a 2 stanoví podmínky, za nichž se může plátce rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. Z ustanovení vyplývá, že tuto možnost má pouze plátce, nikoli osoba identifikovaná k dani. Pro osobu identifikovanou k dani je tedy zdaňovacím obdobím vždy kalendářní měsíc.

Čtvrtletní zdaňovací období může mít pouze plátce, jehož obrat za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil. Kč, není nespolehlivým plátcem, není skupinou a který oznámí změnu zdaňovacího období správci daně do konce ledna. Plátce, který již v předcházejícím kalendářním roce čtvrtletní zdaňovací období měl, správci daně toto oznámení sdělovat nemusí.

K § 99a odst. 3

V průběhu kalendářního roku, v němž byl plátce registrován, je zdaňovacím obdobím pouze kalendářní měsíc a nelze provést změnu. V kalendářním roce následujícím po registraci je zdaňovacím obdobím rovněž kalendářní měsíc, avšak správce daně může z důvodů „hodných zvláštního zřetele“ rozhodnout o změně zdaňovacího období, pokud plátce podá žádost do konce

Nahrávám...
Nahrávám...