dnes je 26.5.2020

Input:

Vypořádací a zálohový koeficient

18.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10 Vypořádací a zálohový koeficient

Ing. Ivana Pilařová

Plátce je povinen krátit nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění, která použije podle § 72 odst. 6 ZDPH k uskutečnění:

 • plnění, u nichž vzniká plný nekrácený nárok na odpočet daně na vstupu (§ 72 odst. 1 ZDPH),

 • a zároveň plnění od daně osvobozených bez nároku na odpočet daně na vstupu (§ 51 ZDPH).

Odpočet je pak uplatňován v nižší výši, a to:

 • krácený zálohovým koeficientem podle § 76 odst. 6 ZDPH – tj. pro leden až prosinec 2015 nebo pro první až čtvrté čtvrtletí roku 2015 bude použit vypořádací koeficient roku 2014,

 • v daňovém přiznání za prosinec 2015 (pro čtvrtletní plátce za čtvrté čtvrtletí 2015) je celoroční nárok na odpočet krácen vypořádacím koeficientem roku 2015 (§ 76 odst. 7 ZDPH). Roční zúčtování nároku na odpočet se týká nároku na odpočet za celé období od ledna až do prosince. V posledním zdaňovacím období kalendářního roku tedy proběhne zároveň dvojí krácení – zálohovým koeficientem a ještě koeficientem vypořádacím.


Právní úprava

 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), zejména:

  • § 51 ZDPH – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  • § 62 ZDPH - Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně

  • § 72 ZDPH – Nárok na odpočet daně

  • § 76 ZDPH - Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši

Použitím vypořádacího koeficientu se přepočítá skutečně uplatněný nárok na odpočet krácený zálohovým koeficientem v průběhu předchozího období na nárok na odpočet, který si plátce „zaslouží” na základě ročního zúčtování.

Použití zálohového koeficientu zcela jednoznačně přispívá ke zjednodušení procesu krácení nároku na odpočet daně na vstupu, aniž by byla ohrožena „spravedlnost” zúčtování a uplatnění konečného nároku na odpočet.

Zálohovým koeficientem pro rok 2015 je vypořádací koeficient roku 2014, a to zaokrouhlený na celé procento nahoru (§ 76 odst. 3 ZDPH). V dalších letech se pokračuje obdobně.

Pokud by roční vypořádací koeficient roku 2014 po výpočtu činil 93,1287 %, po zaokrouhlení tedy 94 %, bude použit jako zálohový koeficient pro krácení odpočtu daně na vstupu od 1. 1. 2015. Zaokrouhlujeme tedy nahoru, nikoliv matematicky.

Vazba na daňové přiznání

Zálohový koeficient bude uveden v každém zdaňovacím období na řádku 52 daňového přiznání (levý sloupec) a bude jím krácen obsah řádku 47 (pravý sloupec), v němž jsou kumulovány nároky na odpočet daně, které musí být kráceny. Zkrácený nárok bude uveden také na řádku 52, a to v pravém sloupci. Takto zkrácený nárok na odpočet daně se dále sčítá s nekráceným nárokem na odpočet daně (z řádku 47 – prostřední sloupec) do celkového nároku na odpočet daně na vstupu za dané zdaňovací období na řádku 63. Řádek 63 se skládá:

 1. v běžném „nevypořádacím” zdaňovacím období ze součtu řádků 47 (prostřední sloupec) a 52 (pravý sloupec),
 2. ve „vypořádacím” zdaňovacím období pak ze součtu řádku 47 (prostřední sloupec) a 52 (pravý sloupec) a dále řádků 53, 60 a 61, což jsou řádky, které zohledňují:
  • ř. 53 – vypořádání nároku na odpočet vypořádacím koeficientem,

  • ř. 60 – úpravu odpočtu daně (viz Oprava, úprava a vyrovnání odpočtu daně).

K úpravě odpočtu daně dochází jen v posledním zdaňovacím období kalendářního roku.

Postup při použití vypořádacího koeficientu

Vypořádací koeficient se vypočítá jako podíl – zlomek.

V čitateli zlomku je součet částek bez daně veškerých plátcem uskutečněných plnění s nárokem na odpočet, tj.:

 • zdanitelných plnění s povinností přiznat daň na výstupu,

 • osvobozených plnění s nárokem na odpočet,

 • plnění v rámci ekonomické činnosti mimo tuzemsko (pokud by byl nárok na odpočet při plnění na území ČR),

 • vybraných finančních a pojišťovacích činností spojených s vývozem zboží.

Výše uvedená plnění se započítávají s výjimkou tržeb z prodeje:

 • hmotného majetku,

 • odpisovaného nehmotného majetku,

 • pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, jež plátce používal pro ekonomické činnosti.

Tyto vyjmenované tržby z prodeje se nezapočítávají do čitatele ani do jmenovatele koeficientu).

Ve jmenovateli (§ 72 odst. 3 a 4 ZDPH) je součet částek obsažených v čitateli plus:

 • plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně (včetně plnění, která mají místo plnění mimo tuzemsko, ale v tuzemsku by byla posuzována jako osvobozená bez nároku na odpočet daně na vstupu) s výjimkou:

  • osvobozených finančních služeb (§ 54 ZDPH), které byly doplňkovou činností plátce uskutečňovanou pouze příležitostně,

  • osvobozených převodů nebo nájmů vybraných nemovitých věcí (§ 56 ZDPH), které byly doplňkovou činností plátce uskutečňovanou pouze příležitostně,

  • pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností (tj. plnění uskutečněné v souladu s § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH).

Zaokrouhlení koeficientu

Vypočtený vypořádací koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru (nikoliv matematicky).

Existují však různé odchylky v zaokrouhlení a následném stanovení koeficientu:

 • koeficient, který je roven nebo vyšší než 95 %, se považuje za roven jedné a nárok na odpočet se nekrátí;

 • koeficient se považuje za nulový v případě, kdy čitatel ve výpočtu koeficientu je nulový nebo záporný;

 • koeficient se považuje za roven jedné, pokud:

  • jmenovatel výpočtu je nulový nebo záporný,

  • čitatel je nulový nebo kladný.

Použití koeficientu v případě opravy

Pokud dochází k opravě dosud nevypořádaného období (podáním dodatečného daňového přiznání), plátce použije zálohový koeficient. V případě opravy uskutečněných plnění za zdaňovací období již vypořádaného roku v rámci tří bezprostředně předcházejících kalendářních let je třeba provést opravu nejen uskutečněných plnění, ale i vypořádacího koeficientu a vypořádání s promítnutím všech oprav.

V případě opravy pouze přijatých zdanitelných plnění za zdaňovací období již vypořádaná se pro zkrácení odpočtu použije poslední vypočtený vypořádací koeficient.

Výjimka týkající se záloh a jejich zúčtování při pořízení dlouhodobého majetku

V případě, že plátce uplatnil odpočet daně ze zálohy na budoucí pořízení dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v krácené výši, v jiném roce, než ve kterém je po pořízení tohoto majetku nárok na odpočet daně oprávněn uplatnit, je nutno tuto skutečnost zahrnout do vypořádání. Tato hodnota bude zahrnuta do částky vypořádání nároku na odpočet daně nejen za rok, kdy vznikl nárok ze zaplacené zálohy, ale také specifickým způsobem za rok, ve kterém vznikl nárok na odpočet z pořízení dlouhodobého majetku. V tomto roce pak bude do výpočtu vypořádacího koeficientu zahrnut rozdíl ve výši nároku na odpočet daně vyplývající z případného rozdílu mezi hodnotami vypořádacích koeficientů za příslušné roky.

Vazba na daňové přiznání

Z řádků daňového přiznání se vypočítá čitatel i jmenovatel koeficientu, a to následujícím způsobem.

V čitateli zlomku je součet částek bez daně (§ 72 odst. 1 ZDPH) u:

 • zdanitelných plnění – ř. 1 a 2;

 • zdanitelných plnění uskutečněných v režimu přenesení daňové povinnosti – ř. 25

 • osvobozených plnění s nárokem na odpočet, která jsou vykázána na:

  • ř. 20 (dodání zboží do jiného čl. státu osobě registrované k dani),

  • ř. 22 (vývoz zboží),

  • ř. 23 (dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě),

  • ř. 26 (přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, přeprava osob a jejich zavazadel, pokud je vykonána v tuzemsku jako součást mezinárodní přepravy; plnění podléhající režimu jednoho správního místa)

 • plnění v rámci ekonomické činnosti s místem plnění mimo tuzemsko (pokud by byl nárok na odpočet při plnění na území ČR), která jsou vykázána na:

  • ř. 21 – poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném čl. státě,

  • ř. 24 – zasílání zboží do jiného členského státu, pokud je místo plnění mimo tuzemsko (tj. při překročení limitů pro registraci v jiném čl. státu),

  • ř. 26 – poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě neregistrované k dani v jiném čl. státu, dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko, instalace a montáž zboží provedená ve 3. zemích, plnění uskutečněná podle zvláštních režimů podle §§ 89 a 90, 92 ZDPH;

 • dodání zboží v třístranném obchodu (ř. 30 – pravý sloupec).

Do čitatele zlomku se však nezahrnuje tržba (zdaněná nebo ta, která není předmětem daně) z prodeje hmotného a odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, které plátce používal pro ekonomickou činnost, nebo tržba za doplňkový příležitostně uskutečňovaný neosvobozený převod či nájem vybraných nemovitých věcí podle § 56 ZDPH. Tyto údaje, tj. tržba za prodej výše uvedeného majetku, příležitostný příjem z pronájmu nebo prodeje vybraných nemovitých věcí, se samostatně vykazují na daňovém přiznání na řádku 51 (levý sloupec). Obsah řádku 51 (levý sloupec) je vždy zároveň součástí řádků 1, 2, 20 až 25 a 30.

Čitatel koeficientu je tedy stanoven jako součet základů daně na řádcích:
1 + 2 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 30 (pravý sloupec) – 51 (levý sloupec)

Ve jmenovateli zlomku je součet částek bez daně:

 • hodnot uvedených v čitateli,

 • osvobozených plnění bez nároku na odpočet – ř. 50.

Do jmenovatele zlomku se však nezahrnuje (tato plnění jsou samostatně uvedena v řádku 51 – pravý sloupec, jsou však zároveň uvedena jako součást řádku 50):

 1. osvobozená tržba z prodeje hmotného a odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, které plátce používal pro ekonomickou činnost (nikoliv zdanitelná nebo ta, která není předmětem daně),
 2. osvobozené finanční činnosti (§ 54 ZDPH), které byly doplňkovou činností plátce uskutečňovanou pouze příležitostně,
 3. osvobozený převod nebo nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56 ZDPH), který je doplňkovou činností plátce uskutečňovanou pouze příležitostně. Soustavný nájem je součástí koeficientu vždy.

Obsah řádku 51 – pravý sloupec je vždy zároveň součástí řádku 50.

Jmenovatel koeficientu se pak skládá z těchto řádků:
1 + 2 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 30 (pravý sloupec) – 51 (levý sloupec) + 50 – 51 (pravý sloupec)

Celý koeficient (uvádíme na řádku 53 – levý sloupec) pak vypadá takto:

1 + 2 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 30 (pravý sloupec) – 51 (levý sloupec)
__________________________________________________________________________________________
1 + 2 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 30 (pravý sloupec) – 51 (levý sloupec) + 50 – 51 (pravý sloupec)

Vypořádací koeficient obsahuje vždy součet řádků za celé vypořádávané období. Tj. např. ř. 1 je sumou řádků 1 všech podaných přiznání za období leden až prosinec kalendářního roku. Stejně to platí pro ostatní řádky.

Krácení vypořádacím