dnes je 14.4.2024

Input:

Ubytovací služby poskytované prostřednictvím internetových platforem pohledem ZDPH

9.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

2023.2000.1
Ubytovací služby poskytované prostřednictvím internetových platforem pohledem ZDPH

Ing. Jana Ledvinková

Ačkoliv je již několik let rozšířené poskytování ubytování v soukromých bytech, přesto dochází ještě v současné době k chybnému chápání všech povinností souvisejících s poskytováním ubytovací služby.

Poskytovatelé ubytovacích služeb často chybně zaměňují tuto službu se službou nájmu nemovité věci, který je podle § 56a ZDPH osvobozen od DPH, a tudíž si neuvědomují své daňové povinnosti. Rovněž neberou v úvahu, že pokud pro ubytování využívají službu zprostředkovatele se sídlem mimo tuzemsko, že jim z takové přijaté služby vyplývají jisté daňové povinnosti.

Definici nájmu jednoznačně stanovil Soudní dvůr Evropské unie (dále jen "SDEU") ve svých rozsudcích.

"Nájmem se rozumí, že pronajímatel převede na nájemce za úplatu na sjednanou dobu právo užívat nemovitost způsobem, jako kdyby byl vlastníkem, a právo vyloučit jakoukoli další osobu z výkonu takového práva" (z rozsudků ve věcech C-326/99 "Goed Wonen", C-409/98 Mirror Group, a další). Nájem nemovitosti je rovněž obvykle spíše pasivní činností závisející na pouhém plynutí času, aniž by byla vytvářena významnější přidaná hodnota (viz bod 52 ve věci C-326/99 "Goed Wonen"), a doba nájmu není tudíž sama o sobě rozhodujícím znakem umožňujícím kvalifikovat smlouvu jako smlouvu o nájmu nemovitosti ve smyslu práva Společenství, třebaže krátká doba ubytování může být vhodným kritériem pro rozlišení mezi ubytovacími službami a nájmem bytových jednotek.

Služby spočívající v ubytování, které jsou zprostředkovány prostřednictvím internetových platforem, lze tak na základě charakteru těchto služeb v zásadě považovat za ubytovací služby, nikoliv za nájem, neboť ve většině případů naplní definice oddílu 55 klasifikace produkce CZ-CPA, tj. ubytovací sužby, a současně nesplní podmínky definice nájmu podle judikatury SDEU.

V této souvislosti je nutné upozornit na zákonnou úpravu v ZDPH, který definuje, co se rozumí ekonomickou činností, ubytovacími službami, co se rozumí službami nájmu nemovité věci. V návaznosti na to je třeba vzít v úvahu následné povinnosti z hlediska ZDPH u poskytovatelů uvedených služeb.

Poskytnutí služby obecně § 14 ZDPH (včetně ubytovací služby)

Poskytnutím služby se pro účely ZDPH rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží. Tyto činnosti vyjmenovává § 14 v odstavci 1 písm. a)–d). Pro nás je relevantní písm. b) – přenechání zboží k užití jinému.

Poskytnutí ubytovací služby je ekonomickou činností, osoba poskytující tyto služby je osobou povinnou k dani a tato služba je vždy zdanitelným plněním. Z hlediska stanovení sazby daně nalezneme ubytovací služby v příloze č. 2a k ZDPH, pod kódem klasifikace produkce CZ-CPA 55, kde jsou uvedeny služby podléhající druhé snížené sazbě daně 10 %.

Ubytovacími službami se rozumí ubytovací služby v hotelích, penzionech, apod. s každodenním úklidem a jinými službami, obvykle poskytované na dny nebo týdny, ubytovací služby v mládežnických hostelech, na horských chatách a rekreačních chatách s pokoji nebo ubytovacími jednotkami, s velmi omezenými úklidovými službami nebo bez nich, ubytovací služby poskytované v nemovitostech užívaných na časový úsek pro návštěvníky mimo jejich obvyklé bydliště, ubytovací služby v pokojích nebo ubytovacích jednotkách, ne s každodenními úklidovými službami, například v bytech a domech pro dovolenou, bungalovech a chatách, pro osoby mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny nebo týdny, poskytování místa pro rekreační vozidlo nebo stan pro osoby mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny nebo týdny, poskytování prostoru v chráněných přístřešcích nebo prostých táborových zařízeních pro umístění stanů nebo spacích pytlů a další.

Z toho vyplývá, že osoba, která poskytuje ubytovací služby, je osobou povinnou k dani a úplaty za tyto ubytovací služby je povinna zahrnout do obratu pro účely registrace k DPH podle § 4a ZDPH ve vazbě na § 6 ZDPH, který stanoví podmínky registrace plátce. Ustanovení § 6 ZDPH uvádí, že při překročení limitu 2 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců se stává osoba povinná k dani plátcem.

Registrace plátce (§ 6, § 94 ZDPH)

Osoba povinná k dani je definována v § 5 ZDPH jako fyzická osoba nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost. Ekonomickou činností se pro účely ZDPH rozumí mimo jiné také činnosti spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmů.

Pokud se osoba povinná k dani stane plátcem, je povinna podat finančnímu úřadu přihlášku k registraci plátce do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat a plátcem se stane od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém stanovený obrat překročila. Jakmile se stane plátcem, vztahuje se na ni ZDPH v plném rozsahu.

Vznik povinnosti přiznat daň (§ 20a, § 21 odst. 3 ZDPH)

Pokud plátce přijme úplatu (zálohu) na ubytování před poskytnutím ubytování, je povinen přiznat daň ke dni přijetí zálohy. Plátce je dále povinen přiznat daň ke dni uskutečnění ubytování. Při poskytování ubytování se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné posledním dnem poskytnutí ubytovací služby.

Pokud by plátce na ubytovací službu vystavil daňový doklad dříve, než byla ubytovací služba poskytnuta, je povinen přiznat daň ke dni vystavení tohoto daňového dokladu, jak uvádí § 21 odst. 3 ZDPH. V podstatě si plátce vystavením daňového dokladu vygeneroval datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Příklad 1:

Vlastník bytového domu pronajímá pět bytů občanům na dlouhodobý pronájem a úplaty za 12 předcházejících kalendářních měsíců činily 1,6 mil. Kč. Ve třech bytech poskytuje ubytovací službu turistům, za kterou za 12 předcházejících kalendářních měsíců činí souhrn úplat 700 tis. Kč. Celkový obrat 2,3 mil. Kč dosáhl vlastník bytů za předchozích 12 měsíců v měsíci květen 2023. Do 15. června 2023 je povinen podat přihlášku k registraci plátce, plátcem se stal od 1. července 2023.

Pokud ubytovatel poskytl ubytovací službu podnikateli (osobě povinné k dani) nebo právnické osobě nepovinné k dani, je povinen vystavit daňový doklad se všemi povinnými náležitostmi, jak je stanoveno v § 28 odst. 1 ZDPH.

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení

U ubytovací služby se uplatní druhá snížená sazba daně 10 %, do daňového přiznání uvede plátce tuto službu na ř. 2.

Plátce má také povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c ZDPH. Ubytovací služby, poskytnuté pro osoby nepovinné k dani, například turisty, nebo pokud se jedná o zdanitelná plnění s hodnotou do 10 000 Kč, uvede plátce v kontrolním hlášení do oddílu A.5.

Ubytovací služby s hodnotou nad 10 000 Kč, poskytnuté jinému plátci, osobě povinné k dani, neplátci, nebo právnické osobě nepovinné k dani, uvede plátce v kontrolním hlášení v oddílu A.4.

Zprostředkování ubytování internetovými platformami

Velice rozšířené je poskytování ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem.

Jednou z těchto internetových platforem je webová služba zprostředkující ubytovací službu, kterou v roce 2008 založila společnost Airbnb Inc. v San Francisku.

Ubytovatelé si ve většině případů neuvědomili, že přijetí takové služby ze zemí se sídlem mimo tuzemsko podléhá daňovým povinnostem z hlediska jak ZDPH, ale i zákona o daních z příjmů a dalších.

Proto vydalo Generální finanční ředitelství "Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb) "Č. j. 90076/17/7100-20116-050701".

V souvislosti s poskytováním ubytovací služby prostřednictvím této nebo i jiné internetové platformy usazené v jiném členském státu vzniká osobám povinným k dani zásadní problém.

Pokud totiž poskytují ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem provozovaných společností neusazenou v České republice, vzniká podle ZDPH jim jako osobě povinné k dani povinnost registrace za identifikovanou osobu, a to podle § 6h ZDPH.

Společnost, která poskytuje službu zprostředkování ubytovacích služeb jako například společnost Airbnb, nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku, ale v jiném státu. Pro účely ZDPH je definována v § 4 odst. 1 písm. l) ZDPH jako osoba neusazená v tuzemsku. Pokud tato osoba poskytuje službu prostřednictvím internetové platformy a za použití online platformy požaduje servisní poplatek, jedná se o elektronicky poskytovanou službu.

Pak příjemci této služby vzniká povinnost registrace jako identifikovaná osoba.

Registrace identifikované

Nahrávám...
Nahrávám...