dnes je 27.1.2022

Input:

Přílohy č. 2, 2a k ZDPH

7.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.15.2
Přílohy č. 2, 2a k ZDPH

Ing. Olga Hochmannová

Od 1. 7. 2020 byla novelou zákona o DPH (zákonem č. 299/2020 Sb. kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů) snížena sazba DPH u několika vybraných služeb. Jak naznačuje i název zákona, tyto změny navrhla vláda v návaznosti na nedávnou pandemii SARS-CoV-2, aby snížením sazeb DPH usnadnila podnikání v oblastech, které byly nouzovými opatřeními souvisejícími s pandemií nejvíce postiženy.

Do 10% sazby DPH byly nově převedeny 4 okruhy služeb, které dosud podléhaly 15% DPH, v jednom případě i služby dosud podléhající 21% DPH. Technicky se tedy převážně jedná o přesun položek z přílohy č. 2 k ZDPH do přílohy č. 2a či o zařazení nové položky do přílohy č. 2a k ZDPH.

 

Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

 

CZ-CPA Popis služby
  Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
33.17.19 Opravy invalidních vozíků.
38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu.
38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
49.39.2 Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky, pokud se nejedná o hromadnou pravidelnou dopravu osob.
51 Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
55 Ubytovací služby.
59.14 Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
86 Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.
87 Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
90 Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).
93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.
93.13 Služby posiloven a fitcenter.
93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.
96.03 Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.
   

Komentář:

Od 1. 7. 2020 byly novelou zákona o DPH (zákon č. 299/2020 Sb.) vyjmuty z přílohy č. 2 k  , a tím i 15% sazby DPH níže uvedené služby, které byly nově zařazeny do přílohy č. 2a, takže nově podléhají 10% sazbě DPH.

Jedná se mj. i o položku 49.32.2 Osobní doprava lanovými a visutými dráhami, která byla navíc novelou rozšířena i osobní dopravu lyžařskými vleky, která byla v dosavadním znění ze snížené sazby DPH vyjmuta.

 

Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

 

CZ-CPA Popis služby
36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.
49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky. s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky
50 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
55 Ubytovací služby.
56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud
   - nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,
   - se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo
   - se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.
59.14, 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.
77, 85, 91 Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.
Nahrávám...
Nahrávám...