dnes je 26.5.2020

Input:

§ 81 ZDPH Vracení daně v rámci zahraniční pomoci

2.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.81
§ 81 ZDPH Vracení daně v rámci zahraniční pomoci

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 72 až § 73

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 81 stanoví pravidla vracení daně u výdajů hrazených z prostředků zahraniční pomoci.

K § 81 odst. 1

Ustanovení odst. 1 se týká vracení daně z prostředků zahraniční pomoci obecně.

Pokud jsou poskytovány finanční prostředky ze zdrojů zahraniční pomoci, má osoba, které je tato pomoc poskytnuta, nárok na vrácení daně, kterou zaplatila, jestliže mezinárodní smlouva stanoví, že nenávratná zahraniční pomoc je osvobozena od daně nebo že z poskytnutých prostředků nesmí být hrazena daň. Daň se nevrací u programů a projektů hrazených ze zdrojů Evropské unie, s výjimkou programů předvstupní pomoci.

K § 81 odst. 2

Ustanovení odst. 2 se vztahuje k vracení daně z prostředků EU poskytnutých na podporu výzkumu a vývoje.

Nárok na vrácení daně lze uplatnit i z prostředků ze zdrojů Evropské unie, pokud jsou poskytnuty na podporu projektů výzkumu a vývoje, jak jsou vymezeny zákonem o podpoře výzkumu a vývoje (130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud podle pravidel poskytovatele nesmí být z poskytnutých prostředků hrazena daň.

K § 81 odst. 3

V odst. 3 jsou uvedeny náležitosti, které musí obsahovat žádost o vrácení daně. Žádost o vrácení daně se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, pro zahraniční osoby je místně příslušným úřadem Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

K § 81 odst. 4 a 5

V odst. 4 je stanoveno, jakými doklady musí být doložena žádost o vrácení daně. Žádost o vrácení daně je nutno doložit i daňovým dokladem nebo dokladem o nákupu zboží nebo služby od plátce daně, v odst. 5 jsou stanoveny náležitosti tohoto dokladu.

K § 81 odst. 6

Pokud je žadatelem osoba, které vznikla z přijatého zdanitelného plnění povinnost přiznat daň, doloží žádost o vrácení daně dokladem o nákupu nebo dokladem o dovozu přijatého zdanitelného plnění.

K § 81 odst. 7

Podle odst. 7 může nárok na vrácení daně uplatnit i osoba z jiného členského státu nebo zahraniční osoba, jestliže daň za nakoupené plnění v rámci zahraniční pomoci zaplatily.

Pokud osoba