dnes je 25.5.2020

Input:

§ 80 ZDPH - Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit

30.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.80
§ 80 ZDPH – Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit

Ing. Olga. Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 68 – Osvobození ve zvláštních případech

§ 84 – Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 151

Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích

Vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací

Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích

Vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích

Vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946

Zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 80 stanoví pravidla pro vracení daně diplomatickým osobám, mezinárodním organizacím a subjektům Evropské unie. V některých případech jsou pro rozsah vracení daně určující rovněž vzájemné mezinárodní smlouvy.

K § 80 odst. 1

V odst. 1 je stanoveno, které osoby se pro účely vracení daně z přidané hodnoty považují za osoby požívající výsad a imunit. Obecně jimi jsou diplomatické orgány cizích států akreditované pro Českou republiku, vyjmenované úřady a mezinárodní organizace se sídlem v tuzemsku, ale i úředníci těchto diplomatických orgánů, mezinárodních organizací a jejich členové rodiny a společně hospodařící domácnosti, a subjekty Evropské unie. Společně hospodařícími domácnostmi se pro účely zákona o DPH rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

K § 80 odst. 2

Jak vyplývá z odst. 2, osobě požívající výsad a imunit uvedené v odst. 1 se vrací zaplacená daň za stanovených podmínek, je-li daň zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni vyšší než 4.000 Kč.

Dále je v odst. 2 stanoveno, do jaké míry se jednotlivým osobám daň vrací:

  1. diplomatickým misím a konzulárním úřadům, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, akreditovaným pro ČR jako orgány cizích států – na základě principu vzájemnosti, maximálně v rozsahu, v jakém je vracena daň české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu,
  2. diplomatickým misím a konzulárním úřadům, které mají sídlo v tuzemsku, ale její vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb – maximálně do výše 3 000 000 Kč za kalendářní rok s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých v souvislosti s pořízením, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitostí nacházejících se v tuzemsku

- členu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu uvedenému v odst. 1 d) maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a jeho členům rodiny maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů,

  1. diplomatickým misím a konzulárním úřadům, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, které jsou akreditované pro ČR, ale mají sídlo mimo území tuzemska – maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní rok,
  2. členu diplomatické mise konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro ČR a má místo pobytu v tuzemsku – maximálně do výše 10 000 Kč za kalendářní rok,
  3. zvláštním misím a zastupitelstvím mezinárodních organizací – maximálně do výše 500 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých v souvislosti s pořízením, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitých věcí nacházejících se v tuzemsku, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,
  4. úředníkům zastupitelství mezinárodní organizace, která nemá místo pobytu v tuzemsku a není státním občanem ČR, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v tuzemsku a státnímu příslušníku cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro ČR a nemá místo pobytu v ČR – maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

K § 80 odst. 3

Odst. 3 stanoví, jakým způsobem se uplatní nárok na vrácení daně – subjekty Evropské unie uplatní nárok podáním žádosti o vrácení daně, ostatní subjekty požívající výsad a imunit v daňovém přiznání v listinné podobě, přiznání nelze podat elektronicky.

K § 80 odst. 4

V odst. 4 je stanovena jedna z povinných náležitostí daňového přiznání, kterým osoba požívající výsad a imunit žádá o vracení daně. Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí v příloze daňového přiznání splnění principu vzájemnosti