dnes je 27.11.2022

Input:

§ 6 Plátci

1.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6
§ 6 Plátci

Ing. Hana Straková

§ 6

 1. (1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
 2. (2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.
 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 4a

  • § 6a–6f

  • § 94

  • § 94a

  • § 96

  • § 98

  • § 106

  • § 106a

  • § 106d

  • Přechodná ustanovení, Článek II – body 4, 5 a 6

Směrnice Rady 2006/112/ES

Obecně ke změnám v institutu plátce DPH:

Z důvodu logičtější koncepce zákona byly současný § 94 a § 96 přesunuty do úvodních ustanovení zákona a z hlediska větší srozumitelnosti byly rozděleny podle důvodů, z nichž se osoba povinná k dani stává plátcem. Z dosavadního textu § 6 byla zachována pouze definice obratu, která byla s určitými drobnými úpravami přesunuta do nového § 4a. Nově je registrační povinnost v souladu s daňovým řádem a judikaturou ESD (např. C-438/09 Dankowski) otázkou pouze evidenční. Pokud tedy osoba povinná k dani překročí stanovený obrat a nesplní svou registrační povinnost, bude zaregistrována zpětně. Za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně vzniknou plátci sankce podle daňového řádu, proto se také zrušuje ustanovení § 98 zákona o DPH.

Zjednodušením je, že se nově v některých případech osoba povinná k dani nestává plátcem, ale je pouze identifikovanou osobou, stejně tak jako právnická osoba nepovinná k dani. Zavedením tohoto konceptu přináší novela příznivý dopad zejména v tom, že osoby, kterým vznikne povinnost přiznat daň u přeshraničních plnění (při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí přeshraniční služby) nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, již nebudou mít povinnost se z tohoto titulu registrovat jako „plnohodnotní“ plátci. U tuzemských plnění tak identifikované osoby jsou v postavení osoby osvobozené od

Nahrávám...
Nahrávám...